Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-09

Postęp robót drogowych i branżowych (35-39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Podbudowa z betonu C20/25
 • Przygotowanie podłoża pod chodniki
 • Przygotowanie kabli oświetleniowych do opraw, które będą montowane na MOPach
 • Roboty brukarskie
 • Regulacja studni
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Nasypy pod chodnik
 • Nasypy pod skarpy
 • Nawierzchnia z kostki brukowej
 • Zabudowa osadnika wtórnego przy oczyszczalni ścieków
 • Instalacja sanitarna podposadzkowa budynku toalet

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Górna wwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm 
 • Przygotowanie kabli  oświetleniowych do opraw, które będą montowane na MOPach
 • Stropodach budynku toalet (moduł A i B) - betonowanie
 • Zabudowa reaktora biologicznego przy oczyszczalni

 

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Przygotowanie kabli oświetleniowych do opraw, które będą montowane na MOPach
 • Wypompowanie wody + zakładanie oznaczników kanałowych
 • Stropodach budynku toalet (korytarz) - deskowanie i zbrojenie
 • Podbuodwa z kruszywa 0-31,5 mm pod jezdniami
 • Układanie krawężnika drogowego
 • Wykonywanie nasypów pod chodniki
 • Układanie nawierzchni z kostki granitowej na stanowiskach postojowych
 • Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZBP 2.1
 • Stropodach budynku toalet (korytarz) - deskowanie i zbrojenie 
 • Murowanie ścian atykowych budynku toalet

 

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Wymiana częśći i położenie nowego kabla ZK nr 33 - ZK nr 34
 • Murowanie ścian działowych
 • Ocieplenie elementów betonowych budynku toalet za pomocą poliestru
 • Instalacja elektryczna budynku toalet
 • Przygotowanie kabli oswietleniowych do opraw, które będą montowane na MOPach
 • Wypompowywanie wody 
 • Wykonywanie  wykopów
 • Wykonywanie nasypów pod chodniki
 • Regulacja wysokości fundamentów pod latarnie
 • Układanie krawężnika drogowego

 

OUA LGOTA

 • Roboty brukarskie
 • Regulacja wysokościowa zbiornika ZB 1
 • Wykonanie instalacji sanitarnych budynku biurowo - socjalnego
 • Wykonananie instalacji elektrycznych  budynku biurowo - socjalnego cd.
 • Murowanie ściań dzialowych budynku biurowo socjalnego
 • Murowanie kominów budynku biurowo socjalnego
 • Montaż rusztowań  elewacyjnych budynku biurowo - socjalnego
 • Sieć gazowa - montaż rury gazowej  dn 50 PE - 35 mb
 • Szalowanie i betonowanie belek nadprożnych i trzpień budynku warsztatowo - garażowego
 • Układanie krawężników

 

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Roboty brukarskie - nawierzchnie na stanowiskach postojowych
 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Wykonywanie stabilizacji
 • Wykonaniedolnej warstwy z kruszywa na DS.55.1 
 • Roboty ziemne pod pobocza
 • Roboty ziemne na DS.55.1
 • Zabudowa zbiornik retencyjny ZR oraz osadnik wstępny OWS2
 • Zabudowa osadnika wstępnego OWS1
 • Zabudowa przepompowni ścieków
 • Drenaż opaskowy wokół budynku
 • Przygotowanie do montażu zbiornika p.poż.
 • Rozładunek transportu słupów i wysięgników.
 • Posadpowienie złącz kablowych nr 52 i nr 55
 • Posadpowienie złącz kablowych nr 56, nr 64 i nr 53 oraz ułożenie rury osłonowej dla kabla do zasilania urządzenia KSZR KO_M_7
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet.
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet- zbrojenie
 • Beton podkładowy pod podłogę na gruncie- betonowanie
 • Stropodach oraz belki budynku toalet- zbrojenie
 • Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych budynku toalet

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie brakujących krawężników
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr. 20 cm -(KR5)
 • Ulożenie warstwy wiążącej z AC 16 W na jezdni AB
 • Humusowanie
 • Przygotowanie podloża pod zbiornik p.poż.
 • Rozładunek transportu slupów i wysięgników
 • Murowanie ścian nosnych budynku toalet pod strop nad korytarzem
 • Stropodach budynku toalet ( część nad korytarzem )- deskowanie, zbrojenie

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Nasypy pod chodnikami
 • Podbudowa z kruszywa 0/31,5 pod jezdniami
 • Warstwa podbudowy AC16P 35/50 KR 3-4
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych
 • Wykonywanie wykopu pod zbiornik ZBP 1.1
 • Montaż zbiornika ppoż.ZBP 1.1, ZBP 2.1. ZBP 3.1
 • Obsypka z zqagęszczeniem zbiorników p.poż. ZBP.2.1, ZBP3.1 , ZBP1.1
 • Regulacja posadowienia fundamentów latarni sytuacyjnie i wysokościowo-fundamenty latarni od 6.102 do 6.110, 6101, od 6.401 do 6.408, od 6.408 do 6.414
 • Stropodach budynku toalet ( część nad korytarzem) - betonowanie
 • Wykonywanie płyt z betonu  B20 pod zbiornik ZBP1.1, ZBP2.1,ZBP3.1
 • Rozladunek transportu slupów i wysięgników
 • Ponowne podwieszenie przewodu i podlączenie zasilania tymczasowego do budynku toalet, zdemontowanego dla montażu zbiornikow ppoż.
 • Ocieplenie elementów betonowych budynku toalet
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet
 • Murowanie ścian działowych budynku toalet

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Wykonywanie wykopów 
 • Nasypy pod chodnikami i jezdniami
 • Układanie krawężnika drogowego
 • Regulacja wysokości posadowienia fundamentów oraz wymaganej odleglosci od skrajni wytyczonych jezdni i parkingów - fundamenty latarni 5.610,5.611,5.612. 
 • Roboty ziemne- prace porządkowr przy fundamentach
 • Rozladunek transportu slupów i wysięgników
 • Instalacja elektryczna budynku toalet
 • Tynkowanie ścian budynku toalet

OUA LGOTA

 • Ukladanie obrzeży przy drodze GH
 • Podbudowa z betonu C8/10- parkingi między drogami AB i CD
 • Podbudowa z kruszywa - droga AB
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej na drodze AB
 • Warstwa wiążąca na drodze AB
 • Profilowanie skarp
 • Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej
 • Sączek podłużny - drenaż opaskowy 36 mb
 • Sączek podłużny - drenaż opaskowy 30 mb
 • Rozladunek transportu slupów i wysięgników
 • Regulacja wysokości posadowienia fundamentów oraz wymaganej odległości od skrajni wytyczonych jezdni i parkingow- fundamenty latarni OZ38, OZ15, OZ16
 • Regulacja wysokościowa studni kd. i ks -11 szt.
 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kd
 • Drenaż opaskowy
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Roboty elewacyjne budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego
 • Montaż konstrukcji stalowej dachu na budynku warsztatowo-garażowym c.d.
 • Montaż zbrojenia i szalowanie fundamentów pod magazyn soli
 • Szalowanie i betonowanie belek nadprożowych i wieńcy budynku warsztatowo-garażowego
 • Szalowanie i betonowanie wieńcy budynku warsztatowo-garażowego
 • Wylewanie chudziaków pod stopy fundamentowe wiaty na sprzęt
 • Szalowanie i betonowanie stóp fundamentowych wiaty na sprzęt 

 

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na DS.55.1
 • Wykonanie warstw konnstrukcyjnych pod chodniki
 • Regulacja włazów i kanałów
 • Podłączenie odwodnienia rynien- kanalizacja deszczowa
 • Instalacja kanalizacji deszczowej
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet- zbrojenie, deskowanie
 • Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych budynku toalet
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet.
 • Stropodach budynku toalet- zbrojenie belek,deskowanie

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Ułożenie warstwy wiążącej z AC 16 W na jezdni AB
 • Humusowanie
 • Odkopywanie do studni dn 100 i wiercenie w niej na 110. Montaż rury 6 mb.
 • Regulacja włazów
 • Wywożenie ziemi na obsypkę zbiornika p.poż.i ubijanie walcem 
 • Zabudowa zbiornika p.poż.
 • Zabudowa przepompowni ścieków
 • Wiercenie do studni dn 1200, łączenie PE 7mb i montaż zasuwy ze zbiornikiem p.poż.
 • Montaż studni DN 1000, studnia dn 600x2, 5 mb do podłączenia przy budynku.
 • Montaż wlazów i krat , prace porządkowe
 • Montaż pokryw na zbiorniku p.poż.
 • Stropodach budynku toalet ( część nad korytarzem )- deskowanie, zbrojenie, betonowanie
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Wykonanie podbudowy AC16P 35/50 KR 3-4
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych
 • Układanie obrzeża
 • Układanie krawężnika drogowego
 • Warstwa stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod chodnikami)
 • Montaż złącz IZK - od 6.101 do 6.111
 • Regulacja posadowienia fundamentów latarni sytuacyjnie i wysokościowo-fundamenty latarni- obwód nr 4 oraz nr 1 i obwód nr 1 - od 5.101 do 5. 105
 • Obsypka z zagęszczeniem zbiorników p.poż. ZBP3.1
 • Sieć wodociagowa na odcinku HN1-StR1.1-ZBP1.1 wraz z armaturą
 • Sieć wodociągowa na odcinku Wp2.6- StR3.1-ZBP3.1  wraz z armaturą
 • Sieć wodociągowa na odcinku Z5.1 - StR 2.1 - ZBP2.1  wraz z armaturą
 • Kanalizacja  deszczowa na odcinku DM12.22 - DM12.22.1- rura PP dn 315- 15 mb. + 7 mb
 • Kanalizacja  deszczowa na odcinku DM16.1 - StR1.2- rura PP dn 315- 15 mb.
 • Kanalizacja  deszczowa na odcinku ZBP3.1-DM12.22.1 wraz z armaturą- rura PE dn 110- 6 mb
 • Kanalizacja  deszczowa na odcinku DM12.2.3 -StR2.2- rura PP dn 315- 26 mb.
 • Kanalizacja deszczowa na odcinku StR2.2- ZBP2.1 rura PE dn 110
 • Zasypywanie z zagęszczeniem zbiorników p.poż., studni StR
 • Regulacja wpustów deszczowych
 • Ocieplenie elementów betonowych budynku toalet
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet
 • Murowanie ścian działowych budynku toalet
 • Stropodach budynku toalet ( część nad korytarzem )- deskowanie, zbrojenie
 • Naprawa izolacji termicznej ścian fundamentowych
 • Instalacja elektryczna budynku toalet
 • Wykonywanie warstwy zbrojącej na ścianach budynku toalet

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31.5 pod jezdniami
 • Wykonanie warstwy podbudowy AC16P 35/50 KR 3-4
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W - odcinek próbny
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod jezdniami )
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod chodnikami )
 • Układanie krawężnika drogowego
 • Układanie obrzeża
 • Regulacja posadowienia fundamentow latarni sytuacyjnie i wysokościowo- fundamenty latarni - obwod nr 2 - od 5.211 do 5.217 ( 7 szt. )+ 5.218- łącznie 8 szt. 
 • Regulacja posadowienia fundamentow latarni sytuacyjnie i wysokościowo- fundamenty latarni - obwod nr 1,3,4 - od 5.106 do 5.111 ( 6 szt. )+ 5.302 do 5.305 i 5.315 (5 szt.) + 5.401, 5.402 ( 2 szt )- łącznie 13 szt.
 • Budowa kabla K31 YAKXS 4x120 relacji od ZK nr 28 - ZK nr 42 oraz złącza ZK nr 42
 • Tynkowanie ścian budynku toalet
 • Wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach budynku toalet
 • Naprawa izolacji termicznej scian fundamentowych budynku toalet
 • Stropodach - montaż paroizolacji z papy podkładowej

 OUA LGOTA

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5 - 5.0 Mpa pod chodnik wzdłuż drogi manewrowej GH
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5 - 5.0 Mpa pod chodniki
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 • Roboty ziemne pod wiatę ( 14) 
 • Regulacja wysokościowa studni kd. i ks, montaż włazów nastudziennych i krat żeliwnych na wpustach kd
 • Drenaż opaskowy - 24 mb
 • Rozładowanie słupów
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Roboty elewacyjne budynku biurowo-socjalnego c.d
 • Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego.
 • Szalowanie wieńcy budynku warsztatowo-garażowego
 • Montaż konstrukcji stalowej dachu na budynku warsztatowo-garażowym c.d.
 • Montaż zbrojenia i szalowanie fundamentów pod magazyn soli
 • Montaż wytyków pod konstrukcję stalową wiaty na sprzęt
 • Betonowanie kominków fundamentów wiaty na sprząt
 • Tynkowanie ścian wewnętrznych budynku biurowo-socjalnego

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Wykonanie warstw konnstrukcyjnych pod chodniki
 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Łączenie dwóch zbiorników 4 mb, zasypywanie oczyszczalni urobkiem
 • Sypanie betonem, zasypywanie urobkiem zbiorników
 • Łączenie zbiorników dn 110=20mb, wiercenie i zasypywanie zbiornikówStropodach budynku toalet- deskowanie
 • Stropodach budynku toalet - deskowanie, zbrojenie

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie i zasypywanie saczka, regulacja hydrantów 
 • Łączenie rury dn 300, kopanie pod sączek wokół budynku
 • Montaż studni 600, kanał deszczowy 12 mb, wiercenie do studni betonowej
 • Montaż słupów na obwodach nr 1 i nr 2 - 10 szt.
 • Murowanie ścian działowych budynku toalet
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet

 MOP WIERZCHOWISKO  ZACHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Warstwa stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod chodnikami)
 • Układanie krawężnika drogowego i obrzeży
 • Kopanie rowów odwadniającego
 • Kopanie rowu odwadniającego wzdłuż DS27
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem C1. 5 / 2,0 gr 15 cm
 • Montaż złącz IZK - od 6.111 do 6.112 oraz od 6.401 do 6.410, 6.411, 6.412
 • Sieć wodociągowa na odcinku Z5.1 - StR 2.1 - ZBP2.1  wraz z armaturą
 • Zasypywanie z zagęszczeniem zbiorników p.poż., studni StR
 • Regulacja wysokościowa studni ks i kd, wpustów deszczowych oraz armatury wodociągowej
 • Regulacja posadowienia fundamentow latarni sytuacyjnie i wysokościowo- fundamenty latarni -  5.113, 6.115, 6.116, 6.204, 6.205 
 • Ocieplenie elementów betonowych budynku toalet
 • Wykonywanie warstwy zbrojącejna ścianach budynku toalet
 • Stropodach- montaż paroizolacji z papy podkładowej
 • Stropodach budynku toalet - montaż obróbek
 • Tynkowanie ścian budynku toalet
 • Instalacja elektryczna budynku toalet

 MOP WIERZCHOWISKO  WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod jezdnią )
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod chodnikami )
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa miejsca postojowe przy jm KL
 • Przygotowanie terenu pod wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
 • Wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
 • Układanie podbudowy z kruszywa 0/31.5
 • Układanie obrzeża
 • Kopanie rowów
 • Kopanie rowu odwadniającego wzdłuż jm AB
 • Posadowienie złącza ZK nr 39 oraz budowa odcinka długości 20m kabla K14 od ZK nr 39 w kierunku ZK nr 38, a także kabli K28 ( ZK nr 39- Oczyszczalnia ) i K27 ( ZK nr 39- Przepompownia )
 • Montaż złącz IZK -5.106, 5.401, 5.402, 5.501-5.501, 5.601, 5.610, 5.611, 5.612 ( 12 szt )  od 5.107 do 5111 - ( 5 szt.) - 17 szt.
 • Montaż złącz IZK - część obwodów nr 2 i nr 3
 • Regulacja posadowienia fundamentow latarni sytuacyjnie i wysokościowo- fundamenty latarni -  5.501 do 5.601 
 • Roboty montażowe zasuw przy zbiorniku p.poż.
 • Tynkowanie ścian budynku toalet
 • Wykonanie warstwy zbrojącej na ścianach budynku toalet
 • Stropodach - montaż paroizolacji z papy podkładowej
 • Instalacja wodna i kanalizacyjna budynku toalet
 • Izolacja pozioma przeciwwilgociowa podłogi na gruncie
 • Stropodach budynku toalet- montaż obróbek  

OUA LGOTA 

 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na chodniach i parkingach
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5 - 5.0 Mpa pod chodniki
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31.5
 • Wykonanie podbudowy AC 16P 
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5 - 5.0 Mpa pod chodnik wzdłuż drogi manewrowej GH
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5 - 5.0 Mpa pod chodniki 
 • Regulacja wysokościowa studni kd. i ks, montaż włazów nastudziennych i krat żeliwnych na wpustach kd
 • Montaż podejść kd pod rynny - montaż rury dn 160PVC - 15 mb
 • Posadowiebnie fundamentów OZ4 i OZ 36 w nowym miejscu , odkopanie kabli, wykonanie mufy
 • Przesunięcie kolidujących z fundamentem magazynu soli wpustów k.d. - 2 szt.
 • Drenaż opaskowy - 20 mb
 • Kanalizacja deszczowa - montaż podejść pod rynny - rura dn 160 PVC 15 mb
 • Budowa kabla zasilającego do wiaty magazynowej
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Roboty elewacyjne budynku biurowo-socjalnego c.d
 • Tynkowanie ścian wewnętrznych budynku biurowo-socjalnego
 • Montaż konstrukcji stalowej dachu na budynku warsztatowo-garażowym c.d
 • Szalowanie wieńcy budynku warsztatowo-garażowego
 • Betonowanie wieńcy budynku warsztatowo-garażowego
 • Szalowanie fundamentów pod magazyn soli c.d.
 • Montaż elewacji aluminiowej klatki schodowej

 

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Formowanie rowów i skarp nasypu
 • Montaż studni dn 2000 na oczyszczalni i kanału 8 mb
 • Zasypywanie oczyszczalni ścieków
 • Regulacja pokryw i usczelek
 • Kopanie - wpusty i zbiorniki poboru wody, zalewanie betonem

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A