Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Dane ogólne

 

            

 

Autostrada jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z 2012 roku.

Realizacja autostrady będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

NAZWA KONTRAKTU:
Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł „Rząsawa” (z węzeł) – węzeł „Blachownia” (z węzłem)

NAZWA PROJEKTU:
Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

NR PROJEKTU WG UMOWY O DOFINANSOWANIE:
POIS.03.01.00-00-0015/16

DATA PODPISANIA UoD:
27.06.2016

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 607 614 076,74 PLN
 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE:
1 355 184 582,35 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:
703 281 570,14 PLN

 

Opis kontrakt

 Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

 

 

 

Inwestycja jest realizowana w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”, który umożliwia dostosowywanie projektu wykonawczego do zmieniających się w trakcie budowy uwarunkowań technicznych, bez konieczności zmiany przedmiotu zamówienia publicznego, a tym samym zmiany umowy z generalnym wykonawcą, który podejmuje się zarówno zaprojektowania, jak i realizacji inwestycji, aż po jej odbiór końcowy.

Odcinek F stanowi fragment Autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice.  Przedmiotowy   odcinek   zlokalizowany   jest  na  terenie województwa śląskiego, w powiatach częstochowskim, kłobuckim na terenach gmin:  Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa. Budowa autostrady A-1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:
-     przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
-     odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
-     skrócenie czasu podróży;
-     oszczędności paliwa;
-     zapewnienie komfortu jazdy;
-     zmniejszenie ryzyka wypadków;
-     ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
-     przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez autostradę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Zadanie obejmuje:

 • Budowę odcinka autostrady A1 odcinek autostrady o nawierzchni z betonu cementowego;
 • Budowę węzłów drogowych: Rząsawa, Lgota, Blachownia;
 • Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód, Wierzchowisko Zachód;
 • Budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi;
 • Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;
 • Budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do autostrady);
 • Budowę przejazdów  awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;
 • Budowę pasów technologicznych;
 • Budowę obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą;
 • Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 • Urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń,
 • Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy autostradzie zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;
 • Oświetlenie drogowe;
 • System telefonii alarmowej;
 • Elementy Systemu Poboru Opłat : linii kablowych zasilających od stacji transformatorowych do km ok. 0+250 łącznicy BC na węźle Rząsawa, do km ok. 0+500 łącznicy BC na węźle Lgota, do km ok. 0+666 łącznicy BC na węźle Blachownia;
 • Oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady;
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • Wypełnienie ewentualnych pustek po eksploatacji górniczej rud i inne prace mające na celu uzdatnienie terenu byłych kopalni rud,
 • Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • Przebudowę drenaży rolniczych;
 • Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • Włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1 na odcinku od km 416+500,00 do km 417+530,00:

a)   od km 416,500,00 na odcinku o długości do 150 m z nawierzchnią z betonu asfaltowego,

b)  od końca odcinka wspomnianego w powyższym punkcie do km 417+530,00 z nawierzchnią z betonu cementowego, w szczególności obejmujące:

 • wiadukt autostradowy WA-352 w km 417+449,00 autostrady A1 nad linią kolejową nr 146 relacji Częstochowa Wyczerpy - Chorzew Siemkowice,
 • wszelkie elementy i urządzenia autostrady niezbędne do funkcjonowania odcinka łączącego autostradę z istniejącą drogą krajową nr 1,
 • przebudowę   kolidujących   urządzeń   i   sieci   istniejących   infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • organizację  ruchu  (oznakowanie  poziome  i  pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką obiektów (elementów) kolidujących z inwestycją, w tym m.in. rozbiórka istniejącego korpusu DK1 i obiektu mostowego,
 • Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni w rejonie przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 127,805 linii kolejowej nr 61 w Blachowni polegająca na budowie i przebudowie pasów włączeń i wyłączeń na drodze krajowej;
 • wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wycinkę kolidującej z inwestycją zieleni;  
 • Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Parametry techniczne autostrady:

Parametry autostrady na odcinku F od km 417+530 do km 437+800 oraz na odcinku włączenia autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1, tj. od km 416+650 do km 417+530:

klasa techniczna A
prędkość projektowa Vp 120 km/h
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
typ przekroju dwujezdniowy dwupasowy z rezerwą pod 3 pas ruchu
szerokość pasa ruchu 3,75m
szerokość pasa rozdziału z opaskami min.12,50
szerokość opaski 0,5 m
szerokość pasa awaryjnego 3m
szerokość pobocza gruntowego 1,50 - 5,0
kategoria ruchu min. KR6
skrajnia pionowa min. 4,80 m
pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,5%

Wykaz obiektów inżynierskich

Lp Nr obiektu Lokalizacja    Przeszkoda 
 
1 WA-352 417+449    nad linią  PKP nr 146 w c. drogi   DK 1
2 WA-352a 418+233,10    nad drogą DG 599 027S Częstochowa- Lubojenka 
3 WA-353 418+861,12    łącznica BC węzła  "Rząsawa"
4 WD-354 420+014,71    w ciągi drogi DP  1047S Częstochowa - Dudki
5 WD-355 421+404,23    w ciągu drogi DG Wierzchowisko - Kol. Wierzchowisko
6 WD-356 422+783,81    w ciągu drogi DW  nr "483"
7 WA-357 424+299,96    nad drogą DP  1073S Czarny Las - Częstochowa
8 WD-358 425+274,84    w ciągu drogi DW "491" Łobodno - Częstochowa
9 MA/PZ-359 426+332,84    nad rzeką "Szarlejka"
10 WA-360 426+477,41    nad drogą DP 2068S  Biała Górna - Częstochowa
11 WD-361 428+544,01    w ciągu drogi  DK 43 Kłobuck-Częstochowa
12 WD-361a 0+779,95 (km łącznika węzła Lgota)    łącznica BC węzła "Lgota" DK 43
13 WD-362 428+699,56    łącznica BC węzła "Lgota" z A1
14 WA-363 429+491,19    nad drogą DP 2048S Kalej - Szarlejka
15 MA/PZ-364 429+590,10    rzeczka "Szarlejka"
16 WA-365 430+026,97    nad przejazdem  gospodarczym  -  dr. lok. Wręczyca Wlk.
17 WA-366 431+579,97    nad drogą DW "494" Olesno - Częstochowa
18 WD-367 432+744,51    w ciągu drogi DG 601106S Stara Gorzelnia - Częstochowa
19 MA/PZ-368 433+372,57    nad rzeczką  "Gorzelanka"
20 WD-369 434+424,45    w ciągu drogi DP 08271 Stara Blachownia - Łojki
21 WA-370 435+379,75    nad drogą DP 1076S gmina Blachownia
22 MA/PZ-371 435+718,38    rzeczka "Stradomka"
23 WA-372 436+389,73    nad drogą DK 46 i linią PKP nr 61 
24 WK 373 1+430,9 (km łącznika)    rondo węzła "Blachownia"
25 WA-374 436+699,58    nad drogą DP 1050S Wyrazów  - Walaszczyki
26 WA-375 437+063,56    łącznica BC na węźle  "Blachownia"

 

 
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A