Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-08

Postęp robót drogowych i branżowych (31 - 34 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)   / przy drodze manwrowej DE i EF
 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Regulacja urządzeń
 • Fundamenty budynku toalet - demontaż deskowań ław fundamentowych               
 • Fundamenty budynku toalet - deskowanie ścian fundamentowych i podwalin    

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty ziemne
 • Podbudowa z kruszywa pod chodniki
 • Regulacja urządzeń
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Dokończenie sączka od Wp 25 - M12
 • Ułożenie kabli zasilających od stacji transformatorowej do szafy oświetleniowej SO8 i SO10, do złącza ZK nr 43
 • Zakończenie prac przy sączku na odcinku WP25-DM12 i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 • Roboty brukarskie - układanie  krawężnika i obrzeży
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - zbrojenie

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C20/25)
 • Budowa kabla zasilającego YAKXS 4x240 od ST do ZK nr 15 - roboty ziemne, układanie kabla- zasypanie rowu kablowego na całej długości, uporządkowanie terenu
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)
 • Układanie krawężnika drogowego 
 • Roboty ziemne, profilowanie podłoża pod konstrukcje drogowe
 • Budowa kabla zasilającego YAKXS 4x240 od ZK nr 18 do ZK nr 1( - roboty ziemne, układanie kabla )
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - deskowanie i zbrojenie 
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (górna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C20/25)
 • Budowa kabla zasilającego YAKXS 4x120 od ZK nr 15 do ZK nr 16 - wykopanie rowu kablowego, ułożenie kabla, zasypanie rowu kablowego
 • Wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (grunt rodzimy+DROHART) - jednia manerwowa SR, AB i IJ
 • Budowa kabli YAKXS 4x120 zasilających przepompownię i oczyszczalnię ścieków od złącza nr 19 - wykopanie rowu kablowego, ułożenie kabla, zasypanie rowu kablowego
 • Budowa kabli YAKXS 4x120 zasilających przepompownię i oczyszczalnię ścieków - roboty porządkowe

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Poletko próbne: podbudowa z mieszanki nieziwązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych 
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet
 • Wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (grunt rodzimy+DROHART) - jednia manerwowa IJ, KL, MN
 • Podbudowa z mieszanki nieziwązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
 • Montaż i regulacja kratek 

OUA LGOTA

 • Profilowanie terenu na OUA
 • Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 do 5 MPa gr. 15cm 
 • Ułożenie kabla YKY 5x70 mm2 i zasypanie rowy kablowego od RGZ do budynku warsztatowo garażowego, bodowa linii kablowej oświetlenia 
 • Sączek podłużny drogowy   
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  0/31.5mm  
 • Betonowanie stropu budynku socjalnego w osiach A-E 
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych budynku warsztatowo-garażowego c.d.
 • Murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego c.d. 
 • Zasypanie rowu kablowego na kablu zasilajacym budynek warsztatowo-garażowy,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia, budowa linii kablowej do zasilania bramy wjazdowej z łącznicy
 • Ułożenie rury osłonowej pod drogą przy bramie wjazdowej z łącznicy
 • Montaż zbrojenia stropu budynku socjalnego E-J  
 • Montaż szalunków słupów 1 piętra budynku biurowo-socjalnego  
 • Budowa linii kablowej z budynku warsztatowo-garażowego do wiaty, budowa linii kablowej oświetlenia   
 • Betonowanie stropu budynku socjalnego w osiach E-J 
 • Betonowanie słupów 1 piętra budynku biurowo-socjalnego
 • Rozszalowanie słupów 1 piętra budynku biurowo-socjalnego.

 

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)
 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm          
 • Fundamenty budynku toalet - deskowanie ścian fundamentowych i podwalin
 • Fundamenty budynku toalet - betonowanie 

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
 • Podbudowa z kruszywa pod chodniki
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. S5.4 - S5.10 
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - zbrojenie
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 8 cm
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. S5.5 - S5.6
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - deskowanie 

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C8/10)
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych  
 • Układanie krawężnika drogowego 
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - deskowanie  
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (górna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C20/25)
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część bez parkingów)
 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Transport rur + Roboty ziemne - namierzanie kabli ZK nr 20 - ZK nr 23, rozpoznanie kabla ZK nr 21 - ZK nr 22
 • Odnalezienie istniejącego kabla ZK nr 20 - ZK nr 23

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych 
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet
 • Podbudowa z mieszanki nieziwązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
 • Budowa kabli oświetleniowych 5.209-5.210 oraz 5.209-5.218 na gotowo
 • Stropodach budynku toalet - zbrojenie, deskowanie
 • Prace ziemne - zasilanie MOP WZ. - Identyfikacja kabli ZK nr 21 - ZK nr 22 oraz ZK nr 20 - ZK nr 23
 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Naprawa przewiesia oświetlenia tymczasowego
 • Roboty ziemne - wykopy

OUA LGOTA

 • Profilowanie terenu na OUA
 • Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 do 5 MPa gr. 15cm 
 • Kanalizacja deszczowa - przygotowanie wykopu pod zbiornik na ścieki surowe
 • Sączek podłużny drogowy  
 • Kanalizacja sanitarna - montaż neutralizatora, separatora substancji ropopochodnych , studni dn425 (Sk14) 
 • Budowa kabla ośw OZ9 - OZ10 + OZ9 - OZ12 - roboty ziemne + fundamenty OZ10 + OZ12 oraz początek robót ziemnych przy kablu zasilającym domofon
 • Murowanie ścian 1 piętra budynku biurowo-socjalnego 
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych budynku warsztatowo-garażowego c.d.
 • Szalowanie i zbrojenie wieńcy i trzpieni żelbetowych budynku warsztatowo-garażowego
 • Betonowanie wieńcy i trzpieni żelbetowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach O-R
 • Budowa kabla ośw OZ13 - OZ 14 - OZ32 - roboty ziemne
 • Budowa kabla zasilającego - do domofonu - roboty ziemne
 • Rozszalowanie wieńcy i trzpieni żelbetowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach O-R
 • Kanalizacja technologiczna - montaż separatora subst.ropopochodnych, montaż rury dn160PVC
 • Szalowanie stropów nad pierwszym piętrem budynku biurowo-socjalnego
 • Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego c.d. 
 • Ułożenie fundamentów OZ 12, OZ 13, OZ 14

 

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)
 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm          
 • Fundamenty budynku toalet - deskowanie ścian fundamentowych i podwalin
 • Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ław fundamentowych
 • Fundamenty budynku toalet - demontaż deskowania ścian fundamentowych i podwalin

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm
 • Podbudowa z kruszywa pod chodniki
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. S5.6 - S5.7 i montaż studni S5.7 
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - deskowanie  
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - betonowanie 
 • Stropodach oraz belki budynku toalet - deskowanie, zbrojenie                                                                                                                                                                            
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. S5.7-S5.8 i montaż studni S5.8 
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 8 cm
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. S5.8-S5.9 i montaż studni S5.9  
 • Prace przygotowawcze do montażu zbiornika ZBP 1.1      

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C8/10)
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych  
 • Układanie krawężnika drogowego 
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część bez parkingów)
 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Odnalezienie istniejącego kabla ZK nr 20 - ZK nr 23
 • Stropodach budynku toalet - deskowanie, zbrojenie  
 • Słupy, trzpienie i nadproża budynku toalet - betonowanie

 MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Roboty ziemne - wykopy
 • Podpięcie zasilania - kable: k1 ST - SO7, k2 ST - SO9, k3 ST - ZK nr 52 
 • Identyfikacja istn. kabli zasilających 
 • ZK nr 29 - ZK nr 30 + ZK nr 30 - ZK nr 31 
 • oraz ZK nr 32 - ZK nr 33 + ZK nr 33 - ZK nr 34 + ZK nr 34 - ZK nr 35 
 • (odnaleziono ZK nr 29 - ZK nr 30 oraz ZK nr 33 - ZK nr 34) - kontynuacja + pomiary rezystancji kabla 
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część bez parkingów)
 • Posadowienie złącza ZK nr 29, nr 30, nr 31, nr 32

 OUA LGOTA

 • Profilowanie terenu na OUA
 • Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 do 5 MPa gr. 15cm 
 • Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm
 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Wodociąg - montaż podejść do budynków oraz magazynu soli
 • Kanalizacja sanitarna - montaż oczyszczalni ścieków
 • Kanalizacja sanitarna - montaż studni dn425-Sk13 , montaż rury dn160PVC-15mb
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych budynku warsztatowo-garażowego c.d. 
 • Murowanie ścian działowych budynku biurowo-socjalnego
 • Szalowanie i zbrojenie stropów nad pierwszym piętrem budynku biurowo-socjalnego c.d
 • Murowanie kominów budynku biurowo-socjalnego 
 • Betonowanie stropów nad pierwszym piętrem budynku biurowo-socjalnego 
 • Kanalizacja sanitarna - montaż studni dn425-Sk13 , montaż rury dn160PVC-15mb
 • Wprowadzenie kabli zasilających YKY 5x70 i 5x16 do budynku administracyjno-socjalnego; 
 • Ułożenie linii kablowej YKY 4x10 od latarni OZ5 do OZ33 i posadowienie fundamentu latarni OZ33
 • Wykonywanie wieńcy budynku warsztatowo-garażowego 

 

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Budowa kabla oświetleniowego relacji od 9.304 do 9.305
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. S5.3.0-budynek A
 • Prace przygotowawcze oraz regulacyjne przy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty brukarskie - układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Podbudowa z kruszywa pod chodniki
 • Stropodach oraz belki budynku toalet - deskowanie, zbrojenie

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Układanie krawężnika drogowego 
 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Wykonywanie wykopów
 • Posadowienie złącza ZK nr 24
 • Prace porządkowe
 • Stropodach budynku toalet - zbrojenie
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych
 • Układanie krawężnika drogowego
 • Roboty ziemne - posadowienie złącz kablowych ZK nr 21 i ZK nr 22 oraz budowa kabli zasilających ZK nr 21 - KSZR + ZK nr 22 - KSZR 

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Roboty ziemne - wykopy
 • Wykonywanie drenażu francuskiego
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część bez parkingów)
 • Roboty ziemne - kabel relacji ZK nr 33 - ZK nr 34
 • Murowanie ścian działowych budynku toalet
 • Regulacja wysokości fundamentów   6.114 do 6.116; 6.201 do 6.205; 6.304; 6.307 do 6.309
 • Posadowienie złącza ZK nr 34
 • Murowanie ścian attykowych budynku toalet  
 • Murowanie ścian działowych budynku toalet

 OUA LGOTA

 • Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 do 5 MPa gr. 15cm 
 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Roboty ziemne - kabel zasilający do domofonu - na gotowo, regulacja fundamentów
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynku biurowo-socjalnego
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych budynku biurowo-socjalnego
 • Murowanie ścian działowych budynku biurowo-socjalnego 
 • Murowanie kominów budynku biurowo-socjalnego
 • Montaż konstrukcji stalowej dachu na budynku warsztatowo-garażowym
 • Betonowanie wieńcy na budynku warsztatowo-garażowym c.d. 
 • Sączek podłużny - drenaż opaskowy
 • Budowa linii ośw i fundamentów OZ 10 i OZ 11 + ułożenie zasilania domofonu od strony łącznicy

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A