Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

 • Profilowanie terenu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Sieć wodociągowa Z1-SW2 - MOP Gorzelanka Wschód
 • Kanalizacja deszczowa dokończenie odcinka DM11 - DM13 od DM1 do DM1.1 i od DM7 do DM7.2 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie wpustów Wp9, Wp11, Wp15, Wp14, Wp31, Wp1, Wp32 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej - Rura D800 odc D11.11.1 - DM1 - 5 m, DM12.2.1-DM12.2.2- 12m D300, DM12.7 - DM12.8 - 6m D400, MOP WIerzchowisko Wchód
 • Roboty ziemne - dokończenie odhumusowania - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Wschód i Zachód
 • Budowa tymczasowych linii zasilających plac budowy na MOP Wierzchowisko Wschód, rozwiezienie słupów
 • Roboty przygotowawcze: profilowanie terenu/ wykop i nasyp - OUA
 • Zasypki wykopów - MOP Gorzelanka Zachód
 • Dokończenie montażu stacji transformatorowe - MOP Gorzelanka Zachód
 • Roboty ziemne - odhumusowanie - MOP Wierzchowisko Zachód
 • Kanalizacja deszczowa - montaż kanalizacji deszczowej wraz ze studniami betonowymi na odcinku Sd17-Sd21 - OUA
 • Rura ochronna kanalizacja tłoczona- MOP Gorzelanka Zachód
 • Przygotowanie terenu pod nasyp - MOP Gorzelanka Zachód
 • Montaż rury ochronnej pod parkingiem dla sieci wodociągowej - MOP Gorzelanka Zachód
 • Podłączenie wpustu Wp1 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Usuwanie zieleni/koszenie poszycia - MOP Wierzchowisko Zachód
 • Rozładunek oraz posadowienie wraz z częściowym montażem stacji transforowej - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Kanalizacja sanitarna - montaż kanalizacji sanitarnej - OUA
 • Wodociąg - montaż rury 110PE, odcinek W7-W5

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

 • Montaż stacji transformatowej - MOP Gorzelanka Wschód
 • Profilowanie terenu - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa sieci wodociągowej - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Zachód i  Wschód
 • Roboty przygotowawcze: profilowanie terenu/ wykop i nasyp - OUA
 • DS.43 - wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej - OUA
 • Wodociągi - montaż rury 110PE, odcinke W7 - W5 - OUA
 • Kanalizacja sanitarna - montaż - OUA.
 • Montaż słupowej stacji transformatorowej - kontynuacja - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kabli zasilających - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kabla oświetleniowego - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Montaż kanalizacji deszczowej i sanitarnej - OUA
 • Kanalizacja deszczowa - montaż - OUA
 • Postawienie studni, prace porządkowe - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie przepustów podstawowych i rezerwowych pod drogą wyjazdową - MOP Gorzelanka Zachód
 • Profilowanie terenu i wykop i nasyp - OUA

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

 • Utrzymanie podłoża - odwodnienie - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Gorzelanka Wschód i Zachód
 • Budowa kabli zasilajacych - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie uziemienia stacji MOP Gorzelanka Wschód
 • Zabudowa wpustów - MOP Gorzelanka Wschód
 • Roboty ziemne przygotowujące teren pod stabilizację - MOP Gorzelanka Zachód
 • Montaż głowic na kablu SN i połączenie ograniczników przepięć pod zaciski rozłącznika - MOP Gorzelanka Wschód
 • Stabilizacja podłoża nasypu - MOP Gorzelanka Zachód 
 • Roboty ziemne - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kabli oświetleniowych - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Zachód i Wschód
 • Roboty przy obwodzie nr 4 SO5 - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej, ułożenie korytek - DS. 43 - OUA
 • Montaż kanalizacji deszczowej - OUA
 • Ułożenie rur osłonowych pod drogami - OUA
 • Stabilizacja podłoża nasypu drogi KL, MN - OUA
 • Kanalizacja deszczowa - OUA
 • Wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe, profil i zagęszczenie - OUA
 • Wykonanie zjazdów w km 0+522 i w km 0+258
 • Przestawienie ogrodzenia wygradzającego autostradę w km 0+240 - km 0+300
 • Chudy beton pod stopy i ławy fundamentowe - budynek buirowo-socjalny
 • Organizacja zaplecza budowy - OUA

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

 • Roboty utrzymaniowe (odwodnienie mechaniczne i grawitacyjne)- MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kanalizacji sanitarnej,prace porządkowe- kanalizacja deszczowa, prace przygotowawcze- kanalizacja sanitarne - MOP Gorzelanka Wschód
 • Stabilizacja podłoża nasypu - MOP Gorzelanka Zachód 
 • Prace związane z odtworzeniem projektowanego stanu fundamentów - odtwarzanie izolacji pionowej, wykonanie odkrywek kontrolnych - MOP Wierzchowisko Zachód i Wschód
 • Pielęgnacja stabilizacji - MOP Gorzelanka Zachód
 • Roboty ziemne - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie wpustów - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Gorzelanka Zachód
 • Stabilizacja przy kanałach i studniach - kanalizacja sanitarna - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kabli oświetleniowych - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Zachód i Wschód
 • Porządkowanie terenu + przewijanie kabli - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej - DS. 43 - OUA
 • Dolna i górna wartstwa podbudowy  - DS. 43 - OUA
 • Profilowanie terenu wykop / nasyp - OUA
 • Kanalizacja deszczowa- montaż - OUA
 • Górna wartstwa podbudowy gr.20cm  - DS. 43 -OUA
 • Wodociąg - montaż  - OUA
 • Wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe, profil i zagęszczenie - budynek warsztatowo-garażowy - OUA
 • Szalowanie pod wykonanie podkładów betownowych (chudych betonów) pod stopy i ławy fundamentowe w osiach A-H dla budynku garazowego - OUA
 • Stabilizacja terenu pod budynek warsztatowo - garażowy - OUA
 • Wykonanie podkładów betonowych (chudych betonów) pod stopy i ławy fundamentowe w osiach A1-G1 dla budynku garażowego - OUA
 • Deskowanie pod wykonanie podkładów betonowych pod strop i ławy fundamentówe w osiach I-L1 dla budynku garażowego - OUA
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A