Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-11

Postęp robót mostowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

WA-352 jezdnia prawa:

 • Zasypka podporze w osi A i D
 • Wycinanie kleszczy ścianki szczelnej
 • Betonowanie ław pod drenaż zasypki podporze w osi A i D
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych na podporze A i D
 • Wykonanie drenażu zasypki przyczółka i warstwy odcinającej na podporze A i D

WA-352a:

 • Zasypka, profilowanie stożków jezdni lewej

WA-353:

 • Montaż balustrad jezdnia łącznicy
 • Montaż barier ochronnych jezdnia łącznicy
 • Wykonanie drenażu z kruszywa otoczone żywicą łącznicy

WD-355:

 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożków - łezka)

WD-358:

 • Umocnienie stożków kostką betonową

PPZ-12 strona prawa:

 • Zasypka przepustu
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie górnej przepustu
 • Wycinanie kleszczy ścianki szczelnej
 • Betonowanie deskowanie skrzydeł przepustu strona prawa
 • Układanie warstwy betonu ochronnego na papie termozgrzewalnej płyty górnej przepustu

PPZ-13 strona prawa:

 • Zasypka przepustu

PS DS 29-2:

 • Betonowanie skrzydeł przepustu
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego na izolacji z papy termozgrzewalnej płyty górnej

MA/PZ-359:

 • Humusowanie płyt ażurowych na stożkach
 • Montaż blach osłonowych dylatacji

WA-360:

 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożków - łezka)
 • Montaż blach osłonowych dylatacji

WD-361a:

 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż balustrad na schodach skarpowych
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Montaż odwodnienia pod obiektem

WD-362:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożków – łezka)
 • Montaż odwodnienia pod obiektem

WA-363:

 • Montaż krawężnika kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł i w pasie rozdziału w osi B
 • Betonowanie, deskowanie, wykop podwaliny stożków
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł i w pasie rozdziału w osi B
 • Profilowanie stożków
 • Montaż kotew ekranów akustycznych na odcinkach skrzydeł w osi B

MA/PZ-364:

 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A
 • Montaż krawężników kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł i w pasie rozdziału w osi A
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł i w pasie rozdziału w osi A
 • Profilowanie stożków
 • Montaż krawężników zanikających
 • Montaż kotew ekranów akustycznych na odcinkach skrzydeł w osi A

WA-366:

 • Profilowanie stożków
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Montaż schodów skarpowych

PPZ-15:

 • Montaż korytek ściekowych
 • Wycinanie kleszczy ścianki szczelnej
 • Betonowanie deskowanie skrzydeł przepustu strona prawa

WD-367:

 • Prace wykończeniowe

MA/PZ-368:

 • Cięcie płyt przejściowych w osi B zgodnie z KNA
 • Wiercenie otworów w ściankach zaplecznych pod montaż kolektora odwadniającego
 • Montaż rur osłonowych i wpięcie kolektora do studni kanalizacyjnych w osi B 
 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Montaż kotew latarni
 • Montaż desek gzymsowych na odcinkach przydylatacyjnych
 • Układanie nawierzchni żywicznych na  kapach chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydłach

WD-369:

 • Prace wykończeniowe

WA-370:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Montaż schodów skarpowych na stożku w osi A jezdnia lewa
 • Umocnienie stożka kostką betonową w osi A jezdnia lewa
 • Zasypka, profilowanie stożka w osi B jezdni lewej
 • Wykop, deskowanie, betonowanie podwaliny stożka w osi B jezdni lewej
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach pomostowych jezdni lewej i prawej

MA/PZ-371:

 • Betonowanie, zbrojenie dylatacji w osi B jezdni lewej i prawej
 • Montaż drenażu płyty przejściowej w osi B jezdni lewej i prawej
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Montaż schodów skarpowych w osi A jezdni lewej
 • Umocnienie stożka płytami ażurowymi w osi A jezdni lewej
 • Zasypka, profilowanie stożka w osi B jezdni lewej i prawej
 • Montaż schodów skarpowych na stożku w osi B jezdni prawej
 • Ułożenie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych w osi B
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych w osi B
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni prawej
 • Deskowanie, ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej i prawej

WA-372:

 • Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na jezdni lewej i prawej
 • Wykop, deskowanie betonowanie podwaliny w osi A jezdni prawej (od strony drogi technologicznej)
 • Montaż krawężnika zanikającego w osi A i E
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł
 • Montaż kostki betonowej kap chodnikowych w pasie rozdziału
 • Spoinowanie ścieku z elementów granitowych na jezdni lewej
 • Zasypka, profilacja stożka w osi A jezdni prawej
 • Spoinowanie desek gzymsowych i krawężnika

WK-373:

 • Ułożenie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie dennej konstrukcji wschodniej (od strony Częstochowy)
 • Uzupełnienie tłucznia przy nasypie kolejowym i schodach skarpowych

WA-374:

 • Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na jezdni lewej i prawej
 • Montaż balustrad na obiekcie
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż krawężnika zanikającego w osi A i B
 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożków - łezka)
 • Spoinowanie desek gzymsowych i krawężnika

WA-375:

 • Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu na jezdni lewej i prawej
 • Montaż balustrad na obiekcie
 • Układanie kostki betonowej na kapach  w pasie rozdziału
 • Zasypka przyczółków pod obiektem
 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożków - łezka)

PM DK 46-1:

 • Betonowanie, zbrojenie płyty zespalającej
 • Zasypka pod płyty przejściowe

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka przyczółka w osi A i D

WA-352a:

 • Zasypka, profilowanie stożków w osi A i D jezdni lewej

WA-357:

 • Montaż blach osłonowych dylatacji

Ppz-12:

 • Zasypka przepustu
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie dennej
 • Prace wykończeniowe powierzchni betonu wewnątrz przepustu

Ppz-13:

 • Prace wykończeniowe powierzchni betonu wewnątrz przepustu

PS DS 29-2:

 • Zasypka przepustu

MA/PZ-359:

 • Montaż balustrad schodów skarpowych

WA-363:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B jezdni lewej i prawej
 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie podwalin stożka
 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych na odcinkach skrzydeł
 • Układanie nawierzchni żywicznych kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-364:

 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni lewej i prawej
 • Korytowanie pod obiektem
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej i prawej
 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych na odcinkach skrzydeł
 • Układanie nawierzchni żywicznych kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej i prawej

WA-366:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Montaż słupów ekranów akustycznych na obiekcie

MA/PZ-368:

 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu pod kapy chodnikowe na odcinkach skrzydeł
  w osi B i w pasie rozdziału
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych na odcinkach w osi B skrzydeł i w pasie rozdziału
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B jezdni lewej i prawej oraz w pasie rozdziału

WA-370:

 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni lewej i prawej
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Umocnienie stożka podpory B strona lewa
 • Montaż krawężników zanikających

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie kap chodnikowych w osi B na odcinkach skrzydeł jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie podwaliny stożka podpory B strona lewa
 • Profilowanie stożka podpory B strona lewa
 • Umocnienie pozostałych stożków płytami ażurowymi
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej

WA-372:

 • Profilowanie stożka podpory A strona prawa
 • Montaż schodów skarpowych stożka podpory A strona prawa
 • Spoinowanie desek gzymsowych
 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożka – łezki)
 • Docięcie masy asfaltowej wokół wpustów pod obróbkę
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Próbne obciążenie obiektu

WK-373:

 • Ułożenie warstwy suchego betonu wewnątrz konstrukcji wschodniej i zachodniej

WA-374:

 • Próbne obciążenie obiektu
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożka – łezki)

WA-375:

 • Wykonywanie zasypki pod obiektem
 • Docięcie masy asfaltowej wokół wpustów pod obróbkę
 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra stożka – łezki)

PM DK 46-1 jezdnia w kierunku Częstochowy:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyty zespalającej
 • Betonowanie płyt przejściowych
 • Śrutowanie powierzchni betonowej płyty zespalającej i płyt przejściowych
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej i płytach przejściowych

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka podpory A i D

WA-352a:

 • Umocnienie stożków kostką betonową w osi A i B jezdni lewej

Ppz-12:

 • Zasypka przepustu
 • Układanie warstwy betonu ochronnego na papie termozgrzewalnej wewnątrz przepustu

Ppz-13:

 • Układanie warstwy betonu ochronnego na papie termozgrzewalnej wewnątrz przepustu

MA/PZ-359:

 • Humusowanie płyt ażurowych stożków
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Montaż poręczy schodów skarpowych

WA-360:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Montaż poręczy schodów skarpowych

WD-361a:

 • Montaż barier ochronnych na obiekcie

WD-362:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie

WA-363:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Umocnienie stożków kostką betonową

MA/PZ-364:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych

MA/PZ-368:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł i w pasie rodziału w osi B jezdni lewej i prawej
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych
  i skrzydeł w osi A i B

WA-370:

 • Układanie kostki betonowej kap chodnikowych pasa rozdziału za obiektem w osi A i B
 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych

MA/PZ-371:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B jezdni lewej i prawej
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej
 • Profilowanie stożka w osi B jezdni lewej, montaż schodów skarpowych
 • Układanie warstwy wiążącej asfaltu ATL na jezdni lewej
 • Osadzenie wpustów jezdnia lewa
 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni lewej i prawej
 • Spoinowanie desek gzymsowych
 • Montaż poręczy schodów skarpowych

WA-372:

 • Profilowanie stożka, umocnienie stożka kostką betonową w osi A jezdni prawa
 • Montaż barier ochronnych (kapa wewnętrzna)
 • Obróbka wpustów z ATL
 • Umocnienie pozostałych stożków kostką betonową (góra – łezka)

WK-373:

 • Przygotowywanie powierzchni betonowej po poprzednim Wykonawcy

WA-374:

 • Spoinowanie krawężników
 • Montaż poręczy schodów skarpowych
 • Montaż blach osłonowych dylatacji

WA-375:

 • Spoinowanie krawężników
 • Zasypka przed przyczółkiem
 • Montaż poręczy schodów skarpowych
 • Montaż blach osłonowych dylatacji

PM DK 46-1 strona południowa – kierunek Częstochowa:

 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego płyt przejściowych
 • Ułożenie betonu podkładowego kapy chodnikowej
 • Montaż krawężnika kapy chodnikowej
 • Zbrojenie kapy chodnikowej
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż geosiatki od uciąglenia nawierzchni
 • Ułożenie asfaltu lanego na płycie zespalającej i płytach przejściowych
 • Betonowanie kapy chodnikowej

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka podpory A i D

WA-352a:

 • Umocnienie stożków kostką betonową w osi A i B jezdni lewej

Ppz-13:

 • Układanie warstwy betonu ochronnego na izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie dennej – segmenty pod jezdnią prawą
 • Prace wykończeniowe powierzchni betonowych przepustu
 • Układanie prefabrykatów korytek ściekowych

MA/PZ-359:

 • Montaż poręczy schodów skarpowych
 • Montaż słupów ekranów akustycznych na obiekcie

WA-360:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych na obiekcie

WD-362:

 • Montaż poręczy schodów skarpowych

WA-363:

 • Zasypka stożków
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

MA/PZ-364:

 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

WA-365:

 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Zasypka półki pod obiektem
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

WA-366:

 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra – łezki)
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

MA/PZ-368:

 • Próbne obciążenie
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż ścieków skarpowych
 • Spoinowanie desek gzymsowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

WA-370:

 • Próbne obciążenie
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

MA/PZ-371:

 • Próbne obciążenie
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Wiercenie i montaż kotew pod słupki barier ochronnych
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

WA-372:

 • Umocnienie stożków kostką betonową (góra - łezki)
 • Spoinowanie krawężników
 • Montaż blach osłonowych dylatacji
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

WA-374:

 • Spoinowanie krawężników
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

WA-375:

 • Montaż poręczy schodów skarpowych
 • Spoinowanie krawężników
 • Zasypka przed przyczółkiem
 • Umocnienie półek i skarp przed przyczółkiem
 • Próba szczelności kolektorów odwadniających

PM DK 46-1 strona południowa – kierunek Częstochowa:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapie chodnikowej

Ppz-24:

 • Uzupełnienie izolacji cienkiej skrzydeł wlotu i wylotu

Ppz-25:

 • Uzupełnienie izolacji cienkiej skrzydeł wlotu i wylotu
 • Uzupełnienie zasypki
 • Montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A