Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-10

Postęp robót mostowych (40 - 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie, deskowanie korpusu przyczółka w osi A
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie korpusu przyczółka w osi D
 • Wykonywanie zasypki przyczółka A i D

WA-352a:

 • Wykonanie próby szczelności dylatacji i odwodnienia obiektu
 • Montaż balustrad
 • Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu SMA
 • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WA-353:

 • Obrukowanie stożków
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Układanie nawierzchni żywicznych kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Montaż wylotów drenaży

WD-354:

 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu

WD-355:

 • Montaż ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych
 • Montaż balustrad
 • Obrukowanie stożków w osi 3

WD-356:

 • Montaż schodów skarpowych
 • Obrukowanie nasypu na podporze A i C
 • Obróbka wpustów na kładce technologicznej rurociągu

WA-357:

 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie

WD-358:

 • Profilowanie skarp bezpośrednio przy obiekcie

MA/PZ-359:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych w pasie rozdziały w osi B
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Montaż schodów skarpowych w osi A i B jezdni prawej

WA-360:

 • Montaż podwalin stożka z krawężnika w osi A i B jezdni prawej
 • Obrukowanie stożków w osi A i B jezdni prawej

WD-361:

 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdni prawej
 • Wykonywanie zasypki stożka w osi A jezdni prawej
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych w osi A i C jezdni prawej
 • Montaż podwalin stożka w osi A jezdni prawej
 • Obrukowanie stożka w osi A jezdni prawej
 • Montaż kotew latarni jezdni prawej strony prawej

WD-361a:

 • Wykonywanie zasypek w osi C
 • Profilowanie stożków w osi A
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie dylatacji w osi A jezdni lewej i prawej
 • Montaż podwalin stożka z krawężnika w osi A
 • Montaż schodów skarpowych w osi A

WD-362:

 • Montaż podwalin stożka z krawężnika
 • Montaż schodów skarpowych
 • Obrukowanie stożków
 • Montaż krawężnika na płycie pomostowej jezdni prawej strony prawej
 • Montaż desek gzymsowych jezdni prawej strony prawej
 • Montaż drenażu płyt przejściowych w osi C
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi A
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego płyty przejściowej w osi C

WA-363:

 • Wykonywanie zasypki w osi B
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) pod płyty przejściowe w osi B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-364:

 • Montaż krawężnika kap chodnikowych w pasie rozdziału w osi A i B
 • Wykonywanie zasypki w osi A
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych ustroju nośnego jezdni lewej i prawej

WA-365:

 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B oraz w pasie rozdziału
 • Osadzenie kotew barier ochronnych na kapach chodnikowych ustroju nośnego

WA-366:

 • Montaż krawężnika kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej

WD-367:

 • Montaż schodów skarpowych
 • Obrukowanie stożków
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł
 • Montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych na odcinkach skrzydeł

MA/PZ-368:

 • Montaż schodów skarpowych
 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi
 • Układanie izolacji grubej na płytach przejściowych w osi A
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi B
 • Betonowanie podwalin stożków
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Wykonanie drenażu płyt przejściowych w osi A

WD-369:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych na odcinkach skrzydeł
 • Profilowanie stożków

WA-370:

 • Betonowanie, deskowanie podwalin stożków
 • Montaż dylatacji
 • Betonowanie, deskowanie fundamentu pod płyty przejściowe
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe

MA/PZ-371:

 • Profilowanie zasypki pod płyty przejściowe w osi A
 • Osadzenie kolektora podpory A
 • Zasypka podpora B
 • Zasypka stożków
 • Betonowanie, deskowanie fundamentu pod płyty przejściowe w osi A
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej w strefie kap chodnikowych

WA-372:

 • Betonowanie, wykop, deskowanie podwalin stożka w osi E strona prawa
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł
 • Montaż kolektora odwadniającego w osi E strona lewa
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej

WK-373:

 • Montaż schodów skarpowych
 • Betonowanie, zbrojenie stref zakotwień ściągów – połączeń ramy i skrzydeł
 • Profilowanie nasypu kolejowego
 • Betonowanie elementów mocujących ściągi (skrzynki)
 • Montaż korytek ściekowych przy skrzydłach
 • Montaż balustrad
 • Wykonywanie umocnienia wylotów drenów
 • Układanie nawierzchni żywicznych na gzymsach

WA-374:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew latarni
 • Ułożenie drenaży za krawężnikiem

WA-375:

 • Obrukowanie stożków
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej

PPZ-12:

 • Zbrojenie, deskowanie płyty dennej segment II
 • Deskowanie ścian i stropu segment I
 • Wykonywanie zasypki płyty fundamentowej segment I

PPZ-13:

 • Deskowanie ścian i stropu przepustu segment I
 • Wykonywanie zasypki płyty dennej segment I
 • Betonowanie płyty fundamentowej segment II

PS DP 06:

 • Wykonywanie zasypki przepustu

PPZ DP1076S-1:

 • Zbrojenie płyty zespalającej
 • Wykonywanie izolacji cienkich przepustu
 • Wykonywanie zasypek przepustu

PPZ DP1076S-2

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie skrzydeł wlotu i wylotu
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyty zespalającej 

PM DP 15-1:

 • Zbrojenie, deskowanie skrzydeł wlotu i wylotu
 • Zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej

PM-DK 46-1:

 • Rozbiórka istniejącego przepustu
 • Zarurowanie cieku w obrębie przepustu

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka
 • Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
 • Zasypka płyty fundamentowej
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła podpory
 • Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka A, Deskowanie skrzydła przyczółek D

WA-352a:

 • Wykańczanie powierzchni żelbetowych
 • Wykonanie szczelnego zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych ściany bocznej na przyczółku B
 • Uzupełnienie umocnienia poziomego w rejonie dojazdu do obiektu przy studni oraz słupkach barier
 • Zasypka za kapami chodnikowymi w pasie rozdziału
 • Czynności odbiorowe obiektu przeprowadzone przez WINB
 • Udostępnienie obiektu do ruchu.

WA-353:

 • Przebudowa tymczasowego zabezpieczenia BHP
 • Spoinowanie desek gzymsowych
 • Montaż barier ochronnych
 • Odtworzenie powłok izolacyjnych górnej powierzchni fundamentu i ściany przyczółka na podporze C oraz filarów na podporze B
 • Wykonanie próby szczelności odwodnienia obiektu
 • Zabezpieczenie wkładek dylatacji przed uszkodzeniami
 • Wymiana wadliwych elementów odwodnienia obiektu
 • Demontaż podestów roboczych między ustrojami w pasie rozdziału
 • Wykonanie zasypki fundamentów na podporze B i C
 • uzupełnienie nasypu za stożkami
 • profilowanie skarp
 • Umocnienie stożków
 • Frezowanie płyty pomostu łącznicy
 • Profilowanie nasypu pod stożkiem łącznicy na podporze A
 • Frezowanie betonu na ustroju łącznicy
 • Umocnienie przyczółków kostką brukową

WD-354:

 • Zabezpieczenie wkładek dylatacji przed uszkodzeniami.
 • Przygotowanie do wykonania nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych
 • Przegląd i pomiary równości kap chodnikowych na skrzydłach
 • Przeprowadzenie próby szczelności kolorytów i sączków

WD-355:

 • Umocnienie stożków na podporze
 • Spoinowanie ścieków przykrawężnikowych
 • Zabezpieczenie wkładek dylatacji przed uszkodzeniami
 • Montaż krawężników zanikających na dojeździe do podpory 3
 • Spoinowanie krawężników na dojazach
 • Umocnienie stożków na podporze 1
 • Profilowanie nasypu stożka pod ułożenie umocnienia poziomego na podoprze 3
 • Czyszczenie i mycie nawierzchni asfaltu lanego przed układaniem warstwy ścieralnej
 • Przeprowadzenie próby szczelności kolorytów i sączków
 • Umocnienie nasypu ze stożkiem na podporze 1
 • Przygotowanie do układania warstwy ścieralnej

WD-356:

 • Przygotowanie do umocnienia stożków na podporze A i C
 • Wykonywanie nawierzchni z żywicy na obiekcie pod wodociąg
 • Deskowanie i zbrojenie bloków dociążających kolana rury wodociągu
 • Umocnienie stożków na podporze C
 • Zbrojenie bloków dociążających kolana rury wodociągu
 • Betonowanie bloków dociążających kolana rury wodociągu

WA-357:

 • Wykonywanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych

MA/PZ-359:

 • Nawierzchnia żywiczna na kapach chodnikowych
 • Układanie płyt ażurowych na stożkach
 • Montaż barier mostowych
 • Montaż krawężników zanikających
 • Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych
 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych i kap chodnikowych
 • Wykonanie podwaliny stożka
 • Przygotowanie pod wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych

WA-360:

 • Obrukowanie stożków
 • Montaż barier mostowych
 • Montaż krawężników zanikających
 • Spoinowanie krawężników
 • Montaż zabezpieczeń BHP

WD-361:

 • Betonowanie kapy chodnikowej
 • Betonowanie podkładu z chudego betonu pod kapy chodnikowe zewnętrzne
 • Zasypki drogowe na podporze
 • Montaż instalacji odwodnieniowej na podporze
 • Zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych
 • Montaż krawężników i desek gzymsowych na kapach chodnikowych zewnętrznych
 • Naprawa powierzchni betonowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych za skrzydłami na podporze
 • Chudy beton pod krawężnik zanikający
 • Drenaż płyty przejściowej
 • Uszczelnienie szczelin desek gzymsowych
 • Montaż kotew pod bariery mostowe
 • Nawierzchnie żywiczne na kapch
 • Montaż barier i balustrady NP.
 • Układanie izolacji grubej na ustroju nośnym
 • Prace porządkowe
 • Montaż zabezpieczeń BHP

WD-361a:

 • Zasypki za podporą C wraz z zagęszczeniem
 • Montaż schodów skarpowych
 • Zasypki stożków przy podporze C
 • Obrukowanie stożków na podporze A
 • Położenie gruntu pod izolację grubą na płytach ustroju nośnego
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji na podporze C
 • Izolacja gruba na ustroju nośnym
 • Deskowanie wnęk dylatacyjnych
 • Deskowanie belki pod płytę przejściową
 • Profilowanie podłoża pod płytę przejściową
 • Zbrojenie belki pod płytę przejściowa podpora C

WD-362:

 • Przygotowywanie do betonowania kapy chodnikowej
 • Ułożenie betonu ochronnego na izolacji płyt przejściowych na podporze 1
 • Montaż kolektora odwodnienia
 • Zasypki drogowe przy podporach 1 i 3
 • chudy beton pod kapy chodnikowe za obiektem
 • Montaż desek gzymsowych
 • Umocnienie stożków
 • Montaż krawężników

WA-363:

 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Układanie asfaltu lanego
 • Montaż krawężnika na długości skrzydeł podpora A
 • Deskowanie płyt przejściowych podpora B
 • Betonowanie płyt przejściowych podpora A
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpora A

MA/PZ-364:

 • Przegłębienie półki pośredniej wykopu
 • Zasypka podpory
 • W-wa wiążąca asfaltu
 • Nawierzchnie kap chodnikowych
 • ATL
 • Zasypka przyczółków
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpora A
 • Montaż rur osłonowych i kolektora odwadniającego jezdnia lewa

WA-365:

 • Osadzenie kotew barier
 • Deskowanie podwalin pod umocnienie stożków
 • betonowanie kap chodnikowych j.l. zewn. I pas rozdziału
 • Montaż kotew ekranów akustycznych na skrzydłach j.p.
 • Uszczelnienie desek gzymsowych skrzydła podpora B
 • Nawierzchnie żywiczne na kapach
 • deskowanie i betonowanie podwalin pod umocnienie stożków
 • Betonowanie podwalin pod stożki

WA-366:

 • Montaż krawężników na skrzydłach
 • Osadzenie kotew barier
 • W-wa wiążąca z asfaltu lanego
 • Nawierzchnie żywiczna kap chodnikowych-dylatacje
 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Wklejanie kotew krawężników
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania

WD-367:

 • Montaż ścieków przeykrawężnikowych
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Montaż ścieku z elementów granitowych
 • Deskowanie obramowania wpustów pod ułożenie w-wy ścieralnej
 • Nawierzchnie kap chodnikowych

MA/PZ-368:

 • Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych, dylatacjach
 • Ułożenie betonu ochronnego izolacji na płytach przejściowych w osi A
 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi
 • Układanie krawężników na odcinkach przydylatacyjnych

WD-369:

 • Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych
 • Deskowanie podwalin stożków
 • Wykop pod podwalinę stożka
 • Drenaż, sączki odwadniające
 • Wpusty mostowe
 • Montaż wpustów i ścieku przykrawężnikowego
 • Betonowanie podwaliny pod umocnienie stożków
 • Dosypywanie stożków
 • Reprofilacja stożków
 • Rozdeskowanie podwalin
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego

WA-370:

 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Montaż dylatacji, podwalin stożków
 • Zasypka stożków
 • Profilowanie stożka
 • Betonowanie podwalin
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Układanie schodów skarpowych
 • Betonowanie płyt przejściowych

MA/PZ-371:

 • Izolacja z papy w strefie kap chodnikowych
 • Zasypka stożka
 • Profilowanie zasypki pod płyty przejściowe
 • Zbrojenie fundamentu płyt przejściowych
 • Skarpowanie stożka
 • Wykop pod podwalinę stożka
 • Deskowanie fundamentów pod płyty przejściowe
 • Betonowanie fundamentu pod płyty przejściowe
 • Zbrojenie PP
 • Deskowanie podwaliny
 • Profilowanie stożka

WA-372:

 • Śrutowanie powierzchni betonu pod izolację z papy
 • Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach
 • Zasypka podpory B
 • Zasypka podpora b
 • Nawierzchnia powierzchni betonu pod papę j.l.
 • Deskowanie pod beton podkładowy kap chodnikowych na skrzydłach str. Lewa
 • Zasypanie kolektora odwodnienia w gruncie za podporą E str. Lew
 • Naprawa powierzchni betonu pod papę na płycie pomostowej j.l.
 • Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach j.l.
 • Montaż kolektora odwadniającego
 • Montaż krawężnika na skrzydłach
 • Profilowanie stożka
 • Izolacje grube UN j.L

WK-373:

 • Mostkowanie balustrad
 • Umocnienie wylotów drenów
 • Nawierzchnie żywiczne na gzymsach

WA-374:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż górnych części kotew kap
 • Betonowanie kap chodnikowych j.p. i j.l.
 • Montaż kotew latarni i ekranów akustycznych
 • Dren podłużny za krawężnikiem
 • Śrutowanie powierzchni betonu pod izolację z papy

WA-375:

 • Nawierzchnie żywiczne kap chodnikowych na skrzydłach
 • Montaż kolektora odwodnienia
 • Naprawa powierzchni betonu pod papę
 • Ułożenie papy na j.l.
 • Izolacja termozgrzewalna w obrębie jezdni jezdnia L

PPZ-12:

 • Zbrojenie, deskowanie płyty dennej segment II
 • Deskowanie ścian i stropu segment I
 • Wykonywanie zasypki płyty fundamentowej segment I

Ekrany Akustyczne:

 • Betonowanie zamontowanych słupów w głowicach EP6
 • Deskowanie głowic i montaż słupów EL00 oraz EP7
 • Montaż słupów EP8, EP9, EP10, EL10
 • Odkopywanie głowic EL4, EP10 i EL12
 • Betonowanie głowic i słupów EP10 i EL00
 • Betonowanie głowic i słupów EL12

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ DP1076S-1, PPZ DP1076S-2, PM DP15-1, PM DK46-1, PS.DS 29.2,  Ppz-12, Ppz-13:

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

WA-352 jezdnia prawa:

 • Zbrojenie, deskowanie korpusu przyczółka w osi A
 • Zbrojenie, deskowanie skrzydeł przyczółka w osi D

WA-353:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż balustrad
 • Zbrojenie kapy chodnikowej na odcinkach skrzydeł w osi C jezdni łącznicy

WD-355:

 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA
 • Przeprowadzenie próbnego obciążenia dynamicznego
 • Wykonanie wypełnienia asfaltem w obrębie wpustów
 • Umocnienie stożków kostką betonową w osi 1 i 3

WD-356:

 • Układanie izolacji cienkiej bloków dociążających rury wodociągu
 • Umocnienie stożków kostką betonową w osi C

Ppz-12:

 • Zbrojenie, deskowanie ścian i stropu segment II

Ppz-13:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie ścian i stropu segment II
 • Wykonanie wykopu pod skrzydła przepustu
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) pod skrzydła przepustu

PS DS 29-2:

 • Betonowanie gzymsów wlotu i wylotu przepustu
 • Układanie izolacji cienkiej dna przepustu

PD DS 06:

 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego dna przepustu

MA/PZ-359:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A
 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi

WA-360:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych

WD-361 jezdnia prawa:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż balustrad na obiekcie

WD-361a:

 • Umocnienie stożków kostką betonową w osi A
 • Betonowanie dylatacji w osi C jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) płyt przejściowych w osi C
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych w osi C
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie pomostowej jezdni lewej

WD-362:

 • Montaż krawężnika i desek gzymsowych na odcinkach skrzydeł w osi C
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej
 • Układanie warstwy asfaltu lanego na płycie pomostowej jezdni prawej

WA-363:

 • Zasypka na podporze A
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B
 • Betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziały w osi B
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi A

WA-365:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni prawej

WA-366:

 • Betonowanie, Deskowanie podwalin umocnienia stożków
 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Montaż krawężników zanikających
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej oraz w osi B jezdni prawej

WD-367:

 • Montaż barier ochronnych
 • Przeprowadzenie próbnego obciążenia

MA/PZ-368:

 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) na odcinkach skrzydeł i w pasie rozdziału w osi A
 • Montaż drenażu płyt przejściowych w osi B
 • Umocnienie rowu

WD-369:

 • Betonowanie podwalin stożków
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Wykonywanie ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych

WA-370:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych w osi B
 • Betonowanie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi A i B

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych w osi A i B
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A
 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych na ustroju nośnych jezdni lewej i prawej
 • Montaż, ustawianie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi

WA-372:

 • Profilowanie stożków
 • Montaż schodów skarpowych
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł w osi A i E

WA-374:

 • Betonowanie, zbrojenie kap chodnikowych jezdni lewej

WA-375:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni lewej

PPZ DP 1076S-1:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych

PPZ DP1076S-2:

 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych
 • Zasypka przepustu

PM DP 15-1:

 • Zasypka przepustu

PM DK 46-1:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie fundamentów
 • Wykonywanie izolacji cienkich fundamentu

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

WA-352 jezdni prawa:

 • Betonowanie korpusu przyczółka w osi A
 • Betonowanie skrzydła przyczółka w osi D
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie skrzydła przyczółka w osi A
 • Wykonywanie izolacji cienkiej korpusu przyczółka w osi D

WA-352a:

 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni prawej

WA-353:

 • Betonowanie kap chodnikowych jezdni łącznicy
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni łącznicy
 • Naprawa żywicami powierzchni płyty pomostowej jezdni łącznicy
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni łącznicy

WD-354:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i C
 • Montaż barier ochronnych na skrzydłach obiektu w osi A i C

WA-357:

 • Roboty wykończeniowe

WD-358:

 • Obrukowanie stożków kostką betonową

PPZ-12:

 • Deskowanie ścian i stropu przepustu segment II
 • Wykonanie wykopu pod ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) skrzydeł przepustu
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) skrzydła – 1 szt.

PPZ-13:

 • Betonowanie płyt fundamentowych skrzydeł przepustu
 • Układanie izolacji cienkich na ścianach przepustu

PS DP 06:

 • Prace porządkowe w rejonie obiektu

PS DS 29-2:

 • Zbrojenie skrzydeł przepustu

MA/PZ-359:

 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi
 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni lewej i prawej
 • Montaż barier energochłonnych na obiekcie

WA-360:

 • Układanie warstwy ścieralnej asfaltu SMA na jezdni lewej i prawej
 • Montaż barier energochłonnych na obiekcie

WD-361:

 • Roboty wykończeniowe

WD-361a:

 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi C jezdni lewej i prawej
 • Umocnienie stożków kostką betonową w osi A
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych w osi A i C

WD-362:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi 1
 • Montaż balustrad na obiekcie
 • Montaż kotew barier energochłonnych

WA-363:

 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A
 • Zasypka i profilowanie stożków
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi B
 • Montaż drenażu płyt przejściowych w osi B

MA/PZ-364:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B
 • Zasypka i profilowanie stożków
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A jezdni lewej i prawej
 • Montaż krawężnika zanikającego w osi B

WA-365:

 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Montaż schodów skarpowych
 • Montaż wpustów i sączków

WA-366:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Profilowanie stożków
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdnia prawa oraz na odcinkach skrzydeł w osi B jezdni lewej
 • Betonowanie, deskowanie, wykop podwalin umocnienia stożków

WA-367:

 • Odbiór techniczny obiektu
 • Roboty wykończeniowe

MA/PZ-368:

 • Montaż krawężników kap chodnikowych w pasie rozdziału w osi A
 • Montaż desek gzymsowych i krawężników na odcinkach skrzydeł w osi A

WD-369:

 • Odbiór techniczny obiektu
 • Montaż kolektora odwodnienia
 • Umocnienie stożka kostką brukową (zwieńczenie stożka - łezki) w osi C strona prawa
 • Roboty wykończeniowe

WA-370:

 • Umocnienie stożków kostką brukową
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych
 • Montaż drenażu płyt przejściowych
 • Montaż krawężników na ustroju nośnym
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Układanie warstwy betonu ochronnego płyt przejściowych
 • Betonowanie kap wewnętrznych jezdni lewej i prawej

MA/PZ-371:

 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi
 • Betonowanie, deskowanie, wykop podwalin umocnienia stożków
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych

WA-372:

 • Układanie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni lewej
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł w osi A i E jezdni lewej
 • Umocnienie stożków kostką brukową
 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych
 • Układanie nawierzchni żywicznych kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł

WK-373:

 • Przygotowanie powierzchni płyt dennych konstrukcji wschodniej i zachodniej pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
 • Wypompowywanie wody z platform roboczych konstrukcji wschodniej i zachodniej
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej płyt dennych konstrukcji wschodniej i zachodniej

WA-374:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Układanie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni prawej

WA-375:

 • Montaż górnych części wpustów
 • Montaż barier energochłonnych  na obiekcie
 • Montaż krawężnika zanikającego

PPZ DP 1076S-1:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego płyt przejściowych

PM DP 15-1:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego płyt przejściowych
 • Zasypki przepustu

PM DK 46-1:

 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych
 • Układanie izolacji cienkiej na ścianach prefabrykatów skrzynkowych
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na łączeniach prefabrykatów skrzynkowych
 • Zasypka przepustu do poziomu posadowienia

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

WA-352 jezdni prawa:

 • Wycinanie kleszczy ścianki szczelnej na podporze w osi D
 • Zasypka podpory w osi A i D
 • Wykonywanie izolacji cienkiej korpusów przyczółka w osi A i D

WA-352a:

 • Demontaż, wyciąganie grodzic stalowych

WA-353:

 • Układanie warstwy wiążącej asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni łącznicy

WD-356:

 • Umocnienie stożków kostką betonową

WD-358:

 • Umocnienie stożków kostką betonową

PPZ-12:

 • Zasypka przepustu
 • Zbrojenie skrzydeł przepustu
 • Wycinanie kleszczy ścianki szczelnej od strony Gdańska

PPZ-13:

 • Zasypka przepustu
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na stropie przepustu
 • Betonowanie skrzydeł przepustu
 • Wycinanie kleszczy ścianki szczelnej od strony Gdańska

PS DS 29-2:

 • Zbrojenie, deskowanie skrzydeł

MA/PZ-359:

 • Humusowanie płyt ażurowych na stożkach

WA-360:

 • Umocnienie stożków kostką betonową

WD-361a:

 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi C
 • Montaż krawężników zanikających
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż desek gzymsowych na odcinkach skrzydeł w osi C
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł

WD-362:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie

WA-363:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Betonowanie, deskowanie podwalin umocnienia stożków
 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi B

MA/PZ-364:

 • Układanie warstwy ochronnej betonu na płytach przejściowych w osi A
 • Montaż krawężnika zanikającego w pasie rozdziału w osi B
 • Profilacja stożka
 • Montaż schodów skarpowych

WA-365:

 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Wykonanie próby szczelności kolektora odwadniającego

WA-366:

 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Betonowanie podwaliny stożka
 • Montaż schodów skarpowych
 • Wykonanie próby szczelności kolektora odwadniającego

PPZ-15:

 • Montaż korytek ściekowych

WA-367:

 • Wykonanie próby szczelności kolektora odwadniającego

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Montaż desek gzymsowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł jezdni lewej i prawej

WD-369:

 • Wykonanie próby szczelności kolektora odwadniającego

WA-370:

 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł jezdni prawej
 • Zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych oraz wewnętrznych na odcinkach skrzydeł jezdni prawej
 • Montaż schodów skarpowych
 • Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych

MA/PZ-371:

 • Montaż schodów skarpowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym
 • Montaż, zbrojenie dylatacji w osi B jezdni lewej i prawej
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi B
 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni prawej
 • Betonowanie kap chodnikowych wewnętrznej i zewnętrznej jezdni lewej (bez odcinków przydylatacyjnych) oraz zewnętrznej jezdni prawej (bez odcinków przydylatacyjnych)

WA-372:

 • Profilacja stożków
 • Umocnienie stożków kostką betonową
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych w osi A i E jezdni lewej i prawej
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych na jezdni lewej
 • Montaż górnych części wpustów

WK-373:

 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie dennej konstrukcji zachodniej od strony Opola

WA-374:

 • Montaż górnych części wpustów
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie

WA-375:

 • Montaż górnych części wpustów
 • Montaż barier ochronnych na obiekcie
 • Montaż krawężników zanikających
 • Montaż balustrad na obiekcie

PM DK 46-1:

 • Montaż i zasypywanie skrzydeł gabionów
 • Zasypka (grunt zbrojony) od strony Częstochowy
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A