Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-12

Postęp robót drogowych i branżowych (49 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Wykop
 • Wykop, DK1
 • Podbudowa z KŁSM
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej, DP12, DP15
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, w. Lgota
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, DP12
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, TG
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Pobocze z kruszywa
 • Krawężniki i  obrzeża, DP07, DP05
 • Krawężniki i obrzeża, DP12, DP15
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Profilowanie rowów i skarp
 • Drenaż
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
 • w-wa wiążąca z BA
 • w-wa ścieralna z BA
 • Nawierzchnia z kostki betonowej
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Odhumusowanie, TG
 • Warstwa mrozoochronna
 • Ulepszone podłoże - warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem
 • Nawierzchni z mieszanki SMA
 • Obrzeża
 • Ściek monolityczny
 • bariery stalowe w pasie rozdziału
 • wbito słupki pod bariery linowe
 • wykonywanie oznakowania poziomego
 • Rozebranie nawierzchni z kruszywa
 • Nasyp
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, w. Rząsawa

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Obrukowanie  przepustu PEHD 600, DP1076S
 • Przepustu PEHD 600, DP15
 • Obrukowanie, DP1076S-1
 • Roboty na kanale 77 i 73
 • Roboty naprawcze montaż kanału PP400
 • Montaż rur i wpustów
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Drenaż
 • Roboty naprawcze demontaż GRP400 i ponowny montaż kanału PP400
 • Zabijania ścianek szczelnych dla studni kaskadowych
 • Zasilanie urządzeń KSZR
 • Montaż igłofiltrów, ZB14
 • Korytowanie pod osadnik na kanale 77
 • Zasyp i zagęszczenie zbiornika ZB14
 • Montaż Osadnik D67.4_ OS
 • Wykop pod montaż ramy ścianek szczelnych 
 • Montaż Separatora D67.3_ SEP
 • Montaż rury PP600
 • Zasyp i zagęszczenie zbiornika ZB14 cd.
 • Roboty zakresu oświetlenia dróg

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Odhumusowanie DP1076S
 • Wykop, DK1
 • Podbudowa z KŁSM, DP12
 • Podbudowa z betonu asfaltowego
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 • Nawierzchnia z kostki betonowej
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Krawężniki i obrzeża, DP12
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Ściek monolityczny, w. Blachownia
 • Hydroobsiew
 • Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu TYP1, w. Blachownia
 • Pobocze z kruszywa
 • Nasyp
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Obrukowanie przepustu PEHD 800 DP1076S
 • Roboty na kanale 77, 76, 73, 69
 • Budowa podziemnych linii kanalizacji deszczowej
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-1
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Montaż Studnia D67.8 / D67.7 - Dn1500 kaskadowa
 • Montaż studnia Dn1500 z zastawka kanałową - D67.2_Z
 • Montaż rura PP600
 • Montaż włazów
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-1
 • Budowa zasilania
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Ułożenie przepustu PEHD 600, DP12
 • Budowa podziemnych linii kanalizacji deszczowej
 • Montaż Studnia D67.6 - Dn1500 kaskadowa
 • Obetonowanie kaskad 600/200 dla studni d67.8, d67.7
 • Ułożenie przepustu pod schodami przy wyjściach ewakuacyjnych PEHD 600, DP12, TG
 • Drenaż
 • Montaż studni w komorze
 • Montaż wylot KPED 600
 • Prace porządkowe na MOP Gorzelanka po el. kanalizacyjnych                   

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Wykop, DK1
 • Wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu TYP 1, w. Blachownia
 • Nawierzchni z mieszanki SMA, w. Blachownia
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP07
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Profilowanie rowów i skarp
 • Pobocze z kruszywa, w. Blachownia
 • Hydroobsiew
 • Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie
 • Krawężniki i obrzeża, dp05
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych, ł. E w. Lgota
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Drenaż
 • Wykonanie rowów chłonnych, DS20
 • Ustawianie barier ochronnych, DP1076S
 • Pobocze z kruszywa, ł. E w. Lgota

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Ułożenie przepustu pod schodami przy wyjściach ewakuacyjnych PEHD 600  
 • Budowa podziemnych linii kanalizacji deszczowej
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-2
 • Budowa zasilania
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Obrukowanie   PEHD 600 DP1076S
 • Montaż studni wpadowej D67.5_Sw
 • Montaż rura PP600
 • Roboty naprawcze na kanale D50 wg zaakceptowanego programu
 • Zasypka i odtworzenie skarpy nasypu po robotach kanalizacyjnych - studnie kaskadowe
 • Wykonanie iniekcji cementowej ww. nasypu przy studni D67.8 - a ciekiem krawędziowym
 • Przepompownia-D73.2 (tłoczny) DN110 kanał 73
 • Montaż OS77.4 DN1500
 • Zbiorniki retencyjne
 • Montaż przykanalika 0+086,77_DK46, kanał 78
 • Zasypka zbiornika, kanał 73
 • Montaż st. D73.2 DN1000, kanał 73
 • Betonowanie płyt czołowych PWM 6, PWM 7
 • Montaż przykanalików 0+007,5 kanał 77
 • D77.7-przykanalików, DN200, kanał 77
 • Montaż SEP77.3 kanał 76
 • Przepustu pod schodami PEHD 600, ł. BC w. Blachownia
 • Roboty na kanale 73

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Montaż wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia
 • Montaż elementów BRD
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A