Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-11

Postęp robót drogowych i branżowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Podbudowa z chudego betonu
 • W-wa wiążąca  z betonu asfaltowego
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy podbudowy z kruszywa droga zbiorczo rozprowadzająca
 • Korytka ściekowe na drodze zbiorczej
 • Wyprofilowano i zagęszczono w-we nasypu pod humusowanie
 • Rozbiórka nasypu przed obiektem WD 356 
 • Wykonano i zagęszczono podłoże pod pobocze utwardzone
 • Formowanie rowu
 • Ułożono korytka ściekowe z maszyny w poboczu
 • Profilowanie skarpy
 • Humusowanie skarpy
 • Profilowanie pasa technologicznego, TG
 • Formowanie pasa technologicznego
 • Nawierzchnia z betonu cementowego
 • Nasyp
 • Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny TYP 4 str. P
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, DP1076S odc 1 i 2.  WA 370
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, MA/PZ-368; DP1076 odc 1 i 2
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, TG
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich, TG
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich, Węzeł Blachownia
 • Pobocze z kruszywa, dp12, 432+200-700
 • Pobocze z kruszywa, TG
 • Krawężniki, DP15 (rondo)
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne, TG
 • W-wą mrozoochronna pasa rozdziału
 • Skarpowanie nasypu
 • Układanie w-wy wiążącej na drodze zbiorczej
 • Układanie geokraty w rowie, TG
 • Ścieki trójkątne, TG
 • W-wa mrozoochronna, DP1076S
 • Podbudowa KŁSM, DP1076S, WA-372
 • Podbudowa z BA, MA/PZ-368
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA, WA-372, WA-375, WA-374
 • Montaż słupów ekranów akustycznych, TG
 • Ściek monolityczny
 • Ułożono geokratę i wypełniono humusem, TG
 • Uzupełnianie urobkiem przepuszczalnym  pasa rozdziału pod humusowanie
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy urobku przepuszczalnego w pasie rozdziału
 • Odhumusowanie, DP15
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, WA363 do MA/PZ364
 • W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA j.l.
 • W-wa podbudowy z betonu asfaltowego na jezdni zbiorczej
 • Pobocze utwardzone, TG
 • Ulepszenie podłoża, TG
 • Humusowanie pasa rozdziału
 • Obrzeża, DP15
 • Roboty ziemne, TG
 • W-wa ścieralna na drodze zbiorczo rozprowadzającej
 • Koszenie pasa rozdziału + prace rekultywacyjne
 • Profilowanie pasa rozdziału
 • Poszerzenie nawierzchni betonowej z betonu cementowego
 • Podbudowa z KŁSM, MA/PZ-368
 • Podbudowa z KŁSM
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych, DK43
 • Podbudowa z BA

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Przepust PEHD  fi 600
 • Przepust PEHD  fi 800
 • Roboty brukarskie, DP1076S
 • Montaż rur kanalizacyjnych, studni wpustów deszczowych
 • Montaż rury PP800
 • Prace naprawcze- naprawa rury GRP500
 • Prace przy zbiorniku, wykonanie podbudowy, ZB14
 • Prace na kanałach deszczowych
 • Zbiorniki retencyjne ZB1
 • Roboty zakresu oświetlenia dróg
 • Zasilanie urządzeń KSZR
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Prace naprawcze- naprawa rury GRP400
 • Montaż żeliwa na wpustach i studniach
 • Rozpoczęcie wykop pod osadnik Dn3000
 • Program naprawczy montaż kręgu 1000/250
 • Montaż korytek ścieku skarpowego
 • Montaż kanalizacji PP300
 • Montaż studnia Dn1000
 • Regulacja i montaż włazów
 • Naprawa przykanalika PP200
 • Montaż rura PP200
 • Budowa zasilania przepompowni DP26.P - sieć SN

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Podbudowa z BA
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
 • Profilowanie rowów i skarp
 • Hydroobsiew
 • Ukończono pierwszą w-wę nasypu
 • Wzmocnienie podłoża
 • Ułożono geowłókninę i zbrojenie na poszerzeniu jezdni lewej
 • W-wa ścieralna na drodze zbiorczej prawej
 • Zagęszczanie w-wy nasypowej pod humusowanie pasa rozdziału
 • Podbudowa z betonu asfaltowego na drodze zbiorczej
 • W-wa wiążąca na drodze zbiorczej
 • W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • W-wa mrozoochronna
 • Układanie geokraty i humusowanie rowu
 • Utwardzone pobocze na jezdni
 • Humusowanie  pasa rozdziału 
 • Pobocze  z kruszywa
 • Naprawa rozmyć skarp
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA
 • W-wa wiążąca z BA
 • Nawierzchnia z betonu cementowego
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków
 • Krawężniki i obrzeża
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne
 • Ściek monolityczny
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy materiału przepuszczalnego w pasie rozdziału
 • Zahumusowano skarpę oraz przeciwskarpę na łącznicy D
 • Humusowanie skarp oraz rowu
 • Warstwa mrozoochronna, DP15
 • Podbudowa z KŁSM, DP15
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, PZ368; WA 371
 • Zagęszczanie w-wy  podłoża z gruntu rodzimego pod humusowanie
 • W-wa ścieralna, w. Rząsawa
 • Profilowanie humusu w pasie rozdziału
 • Rów umocniony
 • Nasyp
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP15
 • Rekultywacja pasa rozdziału
 • Podbudowa z chudego betonu
 • Profilowanie i formowanie  skarpy
 • Nasyp zbrojony wkładkami geosyntetycznymi
 • Krawężniki, DP15
 • Wykop
 • Podbudowa z KŁSM, Włączenie DK1
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej, DP07

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Obrukowanie  przepustu PEHD 600  
 • Roboty na kanale 73
 • Montaż rur żelbetowych Dn300
 • Roboty zakresu oświetlenia dróg
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Obrukowanie
 • Drenaż
 • Głowice wylotów, TG, DP12
 • Montaż studni Dn1200
 • Roboty naprawcze studnie ( odwrotne stożki - dostosowanie stopni włazowych do komunikacji mijankowej ) + czyszczenie studni
 • Zasilanie urządzeń KSZR
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Montaż wpustów i żeliwa
 • Montaż rur PP200
 • Montaż rur PP300
 • Montaż studni DN1000
 • Montaż wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych
 • Montaż korytek ścieku skarpowego
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej nr SO-9511
 • Przepustu PEHD 800  
 • Bruk kamienny otoczak
 • Pr. naprawczy - naprawa rury GRP 500
 • Montaż kanalizacji PP400
 • Montaż wylotu prefabrykowanego

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Wypełniono pas rozdziału materiałem pod w-wę humusowania
 • Zagęszczenie podłoża pod w-wę humusu w pasie rozdziału między jezdnią prawą TG a drogą zbiorczą prawą
 • Humusowanie skarp
 • Humusowanie pasa rozdziału
 • Formowanie pasa technologicznego
 • Podbudowa z chudego betonu
 • Układanie geowłókniny
 • Formowanie skarp
 • Umocnienie rowu
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, DP1076
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP15
 • Nasyp, TG
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, DP13
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Pobocze z kruszywa
 • Obrzeża, DP15
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne
 • Ściek monolityczny
 • Hydroobsiew
 • Koryto muldowe, DP13
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy nasypu
 • W-wa mrozoochronna
 • W-wa ścieralna, ł. C W. Rząsawa
 • Humusowania pasa rozdziału między jezdnią zbiorczą lewą a jezdnią prawą
 • Profilowanie pasa technologicznego
 • Nawierzchnia z betonu cementowego
 • Ułożono geokratę w rowie
 • Rozebranie nawierzchni bitumicznej, DS48
 • Wykop, DS48
 • W-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem WUP, DS48
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego  AC , DS29
 • Podbudowa z KŁSM, ds. 48, DP14
 • Krawężniki i obrzeża, DP06, DP16
 • Wykop, TG
 • Podbudowa z KŁSM, DP05, DP15
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, DK 1
 • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP07
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Krawężniki DP15
 • Oznakowanie poziome
 • Drenaż
 • Układanie korytek ściekowych
 • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS, DK1
 • Roboty ziemne pod utwardzone pobocze za drogą zbiorczą 
 • Profilowanie w-wy humusu
 • Mocowanie kotew  pod ogrodzenie autostrady
 • Zagęszczenie pasa technologicznego str. P
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, DP05
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, TG

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Obrukowanie, DP1076S
 • Bruk kamienny otoczak
 • Roboty na kanale 73
 • Montaż studni Dn1200
 • Montaż kanalizacji PP300
 • Naprawa przykanalika PP200
 • Montaż studni, wpustów korytek ściekowych
 • Roboty zakresu oświetlenia dróg
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Przebudowa sieci teletechnicznej - kolizja nr 14 - DK46
 • Obrukowanie  przepustu PEHD 600 , DP12
 • Montaż żeliwa na wpustach i studniach
 • Roboty na kanale 78
 • Montaż kanalizacji deszczowej
 • Prace na zbiorniku ZB14
 • Zasilanie urządzeń KSZR
 • Budowa zasilania przepompowni DP23.P - sieć SN
 • Budowa zasilania
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Zasypka wykopu  w-wa osadnik D49
 • Montaż studnia wpadowa DN1500
 • Spoinowanie  i czyszczenie wpustów ulicznych DN500
 • Montaż studni DN1500
 • Montaż przykanalika
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-11
 • Przepustu PEHD 800  
 • Głowice wylotów, DP12
 • Układanie geokraty i zasypywanie kamieniem - rów chłonny, DP14
 • Montaż balustrad schodów skarpowych
 • Prace przygotowawcze do montażu słupów na obiektach mostowych.
 • Betonowanie głowic EP1, EL2, EL3
 • Montaż słupów na obiektach mostowych
 • Montaż słupa i betonowanie głowicy wyjścia ewakuacyjnego EL3
 • Montaż słupów ogrodzeniowych

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Nasyp, TG
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy nasypu
 • W-wa ścieralna  z mieszanki mineralno asfaltowej SMA
 • Formowanie skarpy i pobocza oraz formowanie przeciwskarpy, Ł. D W. Rząsawa
 • Roboty ziemne pod utwardzone pobocze za drogą zbiorczą 
 • Humusowanie pasa rozdziału miedzy jezdnią zbiorczą a TG
 • Profilowanie humusu w pasie rozdziału
 • Wyprofilowano i zahumusowano skarpę
 • Profilowania i zagęszczanie pasa technologicznego
 • Montaż słupków pod bariery stalowe w pasie rozdziału
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej, dp15
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, DP1076S
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Obrzeża, DP15, DP13
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Koryto muldowe, DP15
 • Wyprofilowano skarpę oraz wykonano rów
 • Utwardzone pobocze z kruszywa
 • Podbudowa z kruszywa w pasie rozdziału
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wę humusu
 • Rów  za poboczem jezdni
 • Zabijanie słupków pod bariery stalowe
 • Podbudowa z KŁSM, DP15, DP1076S
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, DS48
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Formowanie skarpy i pobocza, DK1
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, TG
 • W-wa wiążącą z betonu asfaltowego, TG
 • Roboty ziemne pod humusowanie
 • Krawężniki, DP12, DP15
 • Hydroobsiew
 • Wykop, rozbiórka DK1
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, ł. A w. Lgota
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, DP15, DP05
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP13
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Pobocze z kruszywa, Łącznica BC, G w. Lgota
 • Krawężniki i obrzeża, DP07, DP08
 • Prace przygotowawcze pod montaż słupów ekranów akustycznych
 • Drenaż, JZR
 • Zalanie głowic pali
 • Pas technologiczny

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Obrukowanie  przepustu PEHD 600  
 • Przepustu PEHD 800  
 • Obrukowanie DP1076S
 • Roboty na kanale 77 i 73
 • Montaż studni i wpustów
 • Roboty zakresu oświetlenia dróg
 • Zasilanie urządzeń KSZR
 • Budowa zasilania
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej
 • Montaż rury PP500
 • Montaż rury PP300
 • Montaż osadnika i separatora
 • Obrukowanie  przepustu PEHD 800  
 • Przepustu PEHD 600  
 • Montaż rur kanalizacyjnych
 • Montaż igieł
 • Zasyp zbiornika
 • Montaż żeliw
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A