Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-10

Postęp robót drogowych i branżowych (40 - 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Kontrola herpetologiczna
 • Prace na drodze zbiorczo-rozprowadzającej, TG
 • Skuwanie podłoża, TG
 • Humusowanie skarpy lewej i prawej, DP05
 • Układanie chodnika z kostki betonowej, DP05, DP07
 • W-wa ścieralna da drodze poprzecznej, DP07
 • Podbudowa z chudego betonu, TG
 • Humusowanie i profilowanie pasa rozdziału, TG
 • Rozbiórka by-passa w wykopie, TG
 • Umocnienie rowu geokratą i wypełnienie humusem, TG, ł. BC w. Rząsawa
 • Wykop, TG, DP12
 • Profilowanie rowów, TG, DK1
 • Nasyp, TG, DP13
 • W-wa mrozoochronna, TG
 • Ulepszone podłoże, TG,  w. Blachownia
 • W-wa podbudowy z AC, DP13
 • Dwie w-wy podbudowy z AC, TG
 • Nawierzchnia z betonu cementowego, TG
 • Korytka ściekowe, TG
 • Pobocze z kruszywa, TG
 • Podbudowa z BA AC WMS
 • GWN - profilowanie i zagęszczenie, TG
 • Układanie drenażu francuskiego, TG
 • Podbudowa z KŁSM, DP13, w. Blachownia ł. C
 • Podbudowa z BA, DP14
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP 12, DP13, DP14
 • Humusowanie skarp, TG, ł. A w. Rząsawa
 • Krawężniki, obrzeże, DP13, DP14
 • Montaż słupów ekranów akustycznych EL24
 • Profilowanie skarpy lewej i prawej, DP06
 • Wykonanie rowu, DP06, TG, ł. A w. Rząsawa
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy podbudowy z kruszywa, TG
 • W-wa wiążąca z BA, TG
 • Wypełnianie humusem geokraty w rowie, W. Rząsawa
 • Profilowanie skarpy i przeciwskarpy, w. Rząsawa, DK1
 • Górna w-wa podbudowy z BA AC WMS, TG
 • Formowanie i profilowanie skarpy, TG
 • Wykop pod drenaż, TG, DP12
 • Układanie krawężnika betonowego, DP07
 • Podbudowa z kruszywa, DP07
 • Wykonywanie poboczy, TG
 • Rów pod umocnienie, TG
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, TG
 • Ścieki prefabrykowane, TG
 • W-wa ścieralna, ł. A i BC w. Rząsawa
 • Zabijanie barier stalowych, ł. A w. Rząsawa
 • Humusowanie skarpy i przeciwskarpy, ł. BC w. Rząsawa
 • Profilowanie pobocza na drodze zbiorczej, TG
 • Drenaż francuski w poboczu, TG
 • Profilowanie i zagęszczenie w-wy stabilizacji, TG
 • Głowice pali EL23, EL24
 • Ściek monolityczny, TG
 • Zabijanie barier w poboczu do WA-352a, TG
 • Humusowanie rowu, ł. A w. Rząsawa
 • Zabijanie barier w poboczu do WA-352a, ł. A w. Rząsawa
 • Układanie geokraty w rowie, DK1
 • Wypełnienie geokraty humusem, TG
 • Wypełnianie poboczy materiałem, TG
 • Układanie krawężników i obrzeży na zatoczce autobusowej, DP07
 • Umocnienie rowów, skarp, DP14
 • Humusowanie i obsianie skarp, DP14
 • Montaż - rura przykanalik PP200
 • Roboty melioracyjne na rz. Szarlejce odc. 2
 • Montaż rury PP200, PP600, fi200, PP300 kanał 52
 • Drenaż
 • Montaż pokryw na wpustach
 • Montaż żeliwa na studniach
 • Roboty w zakresie oświetlenia dróg
 • Roboty elektroenergetyczne, układanie linii kablowej
 • Budowa kanału teletechnicznego, układanie kabla
 • Montaż studni DN1500
 • Montaż osadnika
 • Montaż żeliwa na wpuście DP12
 • Montaż separatora
 • Montaż żeliwa na wpustach ulicznych
 • Przepust fi600 DP1076S
 • Regulacja i montaż wpustów żeliwnych
 • Montaż słupów stalowych EL24 i EL23
 • Brukowanie, DP1076
 • Montaż wylotów na skarpę
 • Naprawa przykanalika PP200

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Kontrola herpetologiczna
 • W-wy konstrukcyjne, za WA-352a
 • Humusowanie skarpy, łącznice w. Rząsawa
 • Wypełnienie geokraty humusem, ł. BC w. Rząsawa
 • Umocnienie rowu geokratą, DK1
 • Wypełnienie humusem, DK1
 • Humusowanie skarp, TG
 • Wypełnienie humusem geokraty w rowie, TG
 • Wypełnienie pobocza materiałem przydatnym droga zbiorczo-rozprowadzająca
 • W-wa podbudowy z BA, obiekt WA-353
 • W-wa wiążąca z BA, obiekt WA-353
 • Układanie drenażu francuskiego na drodze zbiorczo-rozprowadzjącej, TG
 • W-wa mrozoochronna, TG
 • Wykop, TG
 • Układanie podbudowy z kruszywa pod chodnik, DP07
 • Umocnienie rowu, TG
 • Profilowanie i zagęszczenie w-wy mrozoochronnej w pasie rozdziału, TG
 • Nawierzchnia z betonu cementowego, TG
 • GWN, TG
 • Podbudowa z chudego betonu, TG
 • Nawierzchni z kostki betonowej, DP14
 • W-wa wiażąca z BA, DP13
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP12
 • Krawężniki i obrzeża, DP12
 • Betonowanie głowic pali
 • Roboty ziemne, TG
 • Profilowanie skarp łącznic w. Rząsawa
 • Wykonanie rowu na łącznicach w. Rząsawa
 • Zabijanie barier stalowych, TG
 • Zagęszczenie w-wy nasypu w pasie rozdziału, TG
 • Profilowanie i zagęszczenie w-wy mrozoochronnej, TG
 • Podbudowa z BA, TG
 • W-wa wiążąca z BA, TG
 • Profilowanie skarpy lewej i prawej, DP07
 • Wykonanie rowu, DP07
 • Profilowanie skarpy lewej i prawej w wykopie, TG
 • Wykonanie rowu, TG
 • Drenaż w pasie rozdziału, TG
 • Wypełnienie humusem geokrat, TG
 • Nasyp, TG
 • Podbudowa KŁSM, DP12
 • Wykonanie rowów chłonnych, TG
 • Montaż słupów ekranów akustycznych EL22
 • Humusowanie pasa rozdziału, TG
 • Zabijanie barier, ł. BC w. Rząsawa
 • Roboty ziemne w pasie rozdziału, TG
 • W-wa mrozoochronna, DP06
 • Profilowanie skarpy L+P, DP07
 • Rozebranie nawierzchni bitumicznej, DP13
 • Podbudowa z KŁSM, TG
 • Podbudowa z BA, w. Blachownia ł. BC
 • W-wa wiążąca z BA, DP14
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, DP13
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne, EL22
 • Umocniony rów, w. Rząsawa Ł. BC
 • Stabilizacja z dowozu, TG
 • Układanie krawężników, DP06
 • profilowanie skarp, DP06
 • Górna w-wa podbudowy z BA, obiekt WA-357
 • profilowanie skarp, TG
 • Podbudowa KŁSM, DP13
 • Ulepszone podłoże, TG
 • Betonowanie głowic pali
 • Obrzeża i krawężniki, DP13
 • Rozbieranie barier ochronnych, 418+100-418+200
 • Frezowanie nawierzchni DK1
 • Nasyp, Łącznica BC
 • W-wa ulepszonego podłoża, Łącznica E, DK43
 • W-wa mrozoochronna, DK43
 • Podbudowa z KŁMS, DP04,DP05
 • Podbudowa z chudego betonu, 432+600-432+700 P+L
 • Podbudowa z chudego betonu, 433+525-433+950 P
 • W-WA wiążąca z betonu asfaltowego, DP05
 • Nawierzchnia z betonu cementowego, 425+085-425+585 P
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP13
 • Układanie krawężników, WD361
 • Układanie krawężników, DK43
 • Układanie krawężników, DP13
 • Układanie obrzeży, DP13
 • Układanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, WD361
 • Układanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych, DK43
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne, EL28
 • Montaż słupów ekranów akustycznych 431+605-431+843,5
 • Rozebranie barier ochronnych
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Frezowanie  nawierzchni

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Drenaż
 • Przepust DP1076 fi 600
 • Brukowanie, DP1076
 • Montaż wpustów na kanale
 • Montaż żeliwa na studniach
 • Roboty zakresu melioracji na rz. Szarlejce
 • Oświetlenie dróg, układanie linii kablowej, wykopy, złącza
 • Roboty elektroenergetyczne, układanie okablowania, wykopy
 • Budowa kanału teletechnicznego, montaż studni, układanie okablowania
 • Montaż rur kanalizacyjnych
 • Montaż wpustów deszczowych
 • montaż kanału D68 DN400
 • Montaż studni DN1500
 • Montaż rur PP500
 • Montaż rur P800
 • Montaż studni DN1200
 • Naprawa przykanalika PP200

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Kontrola herpetologiczna
 • Odhumusowanie DP1076S
 • Rozebranie poboczy DK1
 • Rozebranie barier ochronnych
 • Frezowanie nawierzchni DK1
 • Wykop, Łącznica F i G
 • Nasyp
 • GWN, TG
 • Wzmocnienie podłoża-ulepszenie spoiwem  hydraulicznym TYP 2
 • W-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem WUP
 • W-wa mrozoochronna
 • Podbudowa z KŁSM
 • Podbudowa z chudego betonu
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 • Nawierzchni z mieszanki SMA
 • Nawierzchnia z kostki betonowej
 • Nawierzchnia z betonu cementowego
 • Wykonanie rowów chłonnych
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich
 • Pobocze z kruszywa
 • Krawężniki DK43,DP13
 • Obrzeża DK43,DP13
 • Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Ściek monolityczny
 • Wykonanie studni
 • Rozebranie nawierzchni bitumicznej DP12
 • Odhumusowanie
 • Wykop, DK1
 • Ulepszone podłoże-warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem
 • Podbudowa z betonu asfaltowego,
 • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego
 • Oznakowanie poziome
 • Krawężniki, DP05
 • Obrzeża, DP05
 • profilowanie rowów i skarp,
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków
 • Ustawianie barier ochronnych

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Drenaż
 • Brukowanie
 • Wpust DN200, D68.4
 • Montaż wpustów
 • Montaż żeliw
 • Montaż rur kanalizacyjnych
 • Montaż studni kanalizacyjnych
 • Montaż wpustów deszczowych
 • Montaż rura PP500
 • Montaż żeliwa ulicznego na wypustach z odwodnienia mostowego
 • Montaż rura PP800
 • Montaż studnia DN1500
 • Montaż wylot KPED 800
 • Montaż żeliwa na studniach
 • Plantowanie skarp rz. Szarlejka odc.2
 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych
 • Zasilenie urządzeń KSZR
 • Budowa zasilania przepompowni DP26
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej
 • Wykonanie rowu kablowego i układanie rur osłonowych
 • Układanie okablowanie i obsybka piaskowa
 • Zasypanie rowu kablowego i odtwarzanie terenu
 • Montaż i podłączenie złącz kablowych
 • Montaż poziomów (bednarka+szpilki)
 • Wykonanie rowu kablowego dla kanału technologicznego
 • Montaż kanału kablowego
 • Montaż studni kablowych
 • Montaż rura PP300
 • Montaż wpust uliczny DN500
 • Rura PP200 przykanalik wpust uliczny DN500
 • Regulacja wysokościowa wpustów pod montaż żeliwa
 • Montaż osadników
 • Montaż seperatorów
 • Przepust fi 600 km0+200łącznica D węzła Blachownia
 • Przepust fi 600 PD/DS48
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-14
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-17
 • Wykopanie rowu kablowego
 • Układanie lini kablowej zasilania instalacji oświetlenia
 • Montaż rur osłonowych pod drogą
 • Montaż słupa dla stacji transformatorowej
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Przykanaliki Pas rozdziału
 • Przepust fi 600 Blachownia łącznica BC
 • Przepust fi 600 Blachownia łącznica A
 • Wykonanie wylotów do odbiornika
 • Montaż żeliwa na wpustach
 • Zmiana przejścia szczelnego z GRP na PP
 • Montaż rura PP200 przykanalik wpust uliczny DN500
 • Regulacja wysokości wpustów
 • Umocnienie skarp poprzez darniowanie
 • Budowa zasilania
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Kontrola herpetologiczna
 • Przepust żelbetowy fi 1500
 • Montaż włazów na studniach
 • Wykonanie wylotów do odbiornika
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-13
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-15
 • Pracę przy zbiorniku
 • Naprawa uszkodzonego kanału
 • Regulacja wysokościowa wpustów żeliwnych na obiektach mostowych MA/PZ364 L; MA/PZ 364P
 • Humusowanie powierzchni płaskich
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-1
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-12
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-16
 • Regulacja wysokościowa wpustów żeliwnych na obiektach mostowych WA 366 L; WA 366 P
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-18
 • Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-6255

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Kontrola herpetologiczna
 • Wykop, TG
 • Nasyp, TG
 • Nasyp zbrojony  wkładkami geosyntetycznymi, TG
 • W-wa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego cementem WUP, TG
 • W-wa mrozoochronna, TG
 • Podbudowa z KŁSM, TG
 • Podbudowa z chudego betonu, TG
 • Podbudowa z betonu asfaltowego, TG
 • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego, TG
 • Nawierzchnia z betonu cementowego
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, TG
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, TG
 • Wykonanie rowów chłonnych, TG
 • Humusowanie i obsianie skarp i rowów, terenów płaskich, TG
 • Pobocze z kruszywa, TG
 • Obrzeża, TG
 • Pale wielkościowe CFA pod ekrany akustyczne, TG
 • Montaż słupów ekranów akustycznych, TG
 • Ustawienie barier ochronnych, TG
 • Ustawienie poręczy ochronnych dla pieszych, TG
 • Profilowanie rowów i skarp, TG
 • Drenaż
 • Ściek monolityczny, TG
 • GWN, TG
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej, TG
 • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego, TG
 • Krawężniki, TG
 • Oznakowanie poziome, TG
 • Zalanie głowic pali, TG
 • Roboty ziemne, TG
 • W-wa technologiczna, TG
 • Zagęszczenie w-wy mrozoochronnej, TG
 • Umocnienie rów, Ł. C w. Rząsawa
 • stabilizacja z dowozu, ł. D w. Rząsawa
 • Ulepszenie podłoża na drodze zbiorczo rozprowadzającej, TG
 • formowanie i profilowanie skarpy i rowu, TG
 • usuwanie humusu i poszerzanie skarpy, humusowanie, TG
 • w- wa ścieralna, TG
 • podbudowa z BA, DP1076S
 • Nawierzchnia z mieszanki SMA, TG
 • stabilizacja z dowozu, TG
 • w-wa podbudowy + profilowanie i zagęszczanie w-wy na drodze zbiorczej lewej, TG
 • prace niwelacyjne, TG
 • umocnienie skarp, rowów i ścieków, DP12
 • profilowanie w-wy materiału pod humusowanie
 • profilowanie urobku w pasie rozdziału
 • profilowanie w-wy i zagęszczenie  w-wy urobku w pasie rozdziału
 • w-wa ścieralna z BA, WA-372,WA-363
 • GWN, ł. BC W. Lgota
 • podbudowa z BA, ł. BC W. Lgota
 • umocnienie skarp i rowów, ł. BC i C w. Lgota
 • ścieki prefabrykowane j. zbierająco-rozprowadzająca, TG
 • nasyp pas rozdziału, TG
 • w-wa wiążąca z BA, ł. BC w. Lgota

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Drenaż
 • Przepust DP1076 fi 600
 • Brukowanie
 • Montaż żeliwa na studniach
 • Oświetlenie dróg, układanie linii kablowej, wykopy, złącza
 • Roboty elektroenergetyczne, układanie okablowania, wykopy
 • Budowa kanału teletechnicznego, montaż studni, układanie okablowania
 • Montaż rur kanalizacyjnych
 • Montaż wpustów deszczowych
 • Przepust żelbetowy fi 1500 łącznica BC w. Blachownia
 • Montaż żeliwa na wpustach
 • Regulacja wysokościowa żeliwa wpustu z odwodnienia mostowego
 • Prace przy zbiorniku ZB14
 • Nadzór przyrodniczy
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej
 • Montaż wylotu na kanale 69
 • Czyszczenie studni KD(kanał D46)
 • Montaż i rozruch pompowni wód opadowych
 • Drenaż w pasie rozdziału i przykanaliki
 • przepust fi600, w. Blachownia ł. A
 • Montaż studni kanalizacyjnych
 • Zasilanie KSZR
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej
 • Budowa kanału tłocznego

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

Roboty Drogowe:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • W-wa stabilizacji, TG
 • W-wa mrozoochronna, TG
 • Formowania skarpy, rówu oraz przeciwskarpy, TG
 • W-wa podbudowy z kruszywa, ł. D
 • Profilowanie i zagęszczanie w-wy podbudowy z kruszywa, ł. D
 • W-wa podbudowy z kruszywa, TG
 • Humusowanie skarpy i terenów płaskich, TG
 • Nawierzchnia z betonu cementowego, TG
 • Profilowanie w-wy materiału przepuszczalnego pod humusowanie, TG
 • Wykonywanie rowu w poboczu i TG, TG
 • Ułożono geokratę oraz przystąpiono do zasypania geokraty humusem, TG
 • Profilowanie urobku w pasie rozdziału, TG
 • Wykop, DK43, DS48
 • Ulepszone podłoże - warstwa technologiczna z mieszanki związanej cementem
 • Podbudowa z BA, WA374
 • Warstwa wiążąca z BA, WA 375, WA-374
 • Nawierzchnia z kostki betonowej, DP12
 • Obrzeża, DP12
 • Montaż słupów ekranów akustycznych
 • Ściek trójkątny w poboczu, TG
 • Skropiono emulsją asfaltową podbudowę z kruszywa pod podbudowę z betonu asfaltowego na jezdni zbiorczej
 • Podbudowa z BA, TG
 • Korytka ściekowe, TG
 • Humusowanie skarp i przeciwskarpy oraz rowu, ł. D i BC
 • Geowłóknina i zbrojenie na poszerzeniu jezdni, TG
 • Profilowanie skarp, TG
 • Pas technologiczny, TG
 • Formowanie rowu za poboczem jezdni, TG
 • Wzmocnienie rowu, TG
 • Umacniania rowu w poboczu, TG
 • Prace niwelacyjne w pasie rozdziału, TG
 • Humusowanie pasa rozdziału, TG
 • Wykop, TG
 • Wzmocnione podłoże - ulepszone spoiwem hydraulicznym Typ 4, TG
 • W-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem WUP, DS48
 • Podbudowa z KŁSM, TG
 • W-wa ścieralna z BA, TG
 • Umocnienie skarp, rowów i ścieków, TG
 • Pobocze z kruszywa, TG
 • Pale wielkośrednicowe CFA pod ekrany akustyczne
 • Ściek monolityczny, TG
 • Rozbiórka DK1
 • Przewiązka w pasie rozdziału z warstwy ścieralnej, TG
 • Warstwa mrozoochronna, DS48
 • Podbudowa z BA, DP1076S odc1. DP14, WA 370
 • Krawężniki, DP15 (rondo)
 • Wykop DK1
 • Profilowanie i zagęszczanie wwy podbudowy z kruszywa, TG
 • Profilowanie i zagęszczanie wwy nasypu pod humusowanie pas rozdziału, TG
 • Rozbiórka tymczasowego najazdu pod maszynę do układania nawierzchni betonowej, TG
 • Profilowanie skarp, rowu oraz układanie geokraty
 • Formowanie pasa technologicznego, TG
 • Profilowanie skarpy i pasa technologicznego
 • Zalanie głowic pali, EL28, 32

Roboty Branżowe i pozostałe:

 • Montaż żeliwa na wpustach
 • Prace na zbiorniku ZB14
 • Obrukowanie  przepustu PEHD  
 • Montaż rur kanalizacyjnych
 • Montaż wpustów deszczowych / regulacja wpustów
 • Rurociąg tłoczny
 • Roboty zakresu oświetlenia dróg
 • Zasilanie urządzeń KSZR
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej
 • Budowa kanalizacji pierwotnej
 • Montaż studni teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem
 • Przepust PEHD  fi 600 na DP 1076S
 • Drenaż
 • Roboty brukarskie na DP1076S
 • Montaż osadników i separatorów
 • Montaż studni kanalizacyjnych / regulacja włazów
 • Obrzeże i krawężnik na  DP1076s
 • Montaż rura PP200
 • Naprawa wpustu ulicznego, poprawa sytuacyjna krawężnika
 • Roboty naprawcze ( odkopanie i lokalizacja uszkodzenia kanał GRP500)
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A